Публикация

ВРЕДЕН ЛИ Е КОМПЮТЪРЪТ ЗА ОЧИТЕ И ЗРЕНИЕТО?

През последните десетилетия работата с компютър се превърна в обичайна дейност, както за работното ежедневие, така и за свободното време.


Иванчева В., Т. Маринова, С. Пеева, Хр. Групчева 

МУ-Варна, Катедра Очни болести и зрителни науки, СБОБАЛ-Варна

Цел: Да се установи връзката между работата с видеотерминали и субективната симптоматика типична за сухо око при здрави индивиди. Модел на проучването: Кръстосан двойно-сляп експеримент, пилотно проучване. Методика: Изследвани са десет здрави млади индивиди на средна възраст 24±4 г при различни обстоятелства по едно и също време на деня: неформална обстановка(кафе-пауза) и при решаване на тест за време на компютър. Изброени са мигателните движения (пълни и непълни) в пет последователни минути от двама различни изследователя и е изчислена средната честота на мигане. Всеки изследван е попълнил адаптиран въпросник на Мак Монис за сухо око. Резултати: Честотата на мигане е значително (p<0.05) по-ниска по време на изпълняването на компютърната задача (4±2/min), отколкото по време на почивката(12±6/min). Броят на непълните мигателни движения е по-висок при решаването на компютърния тест(3±1/min), отколкото при неформалната обстановка (1±1/min). Заключение: Понижената честота на мигане, както и непълните мигателни движения по време на работа с видеотерминали, са основна причина за очния компютърен синдром. Хигиената на зрението е важна профилактична мярка за подобряване на качеството на живот по време на работа с компютър.

Целият материал може да прочетете тук

DOES THE COMPUTER HARM HUMAN EYE AND VISION?

Ivancheva V., T. Marinova, S Peeva, CN Grupcheva

Department of Ophthalmology and Visual Science, Medical University - Varna, Bulgaria, Specialised Eye Hospital - Varna, Bulgaria 

Aim: To evaluate the relationships between working with videoterminals and subjective symptoms of dry eye in healthy subjects. Study design: double-blind crossover experiment, a pilot study. Methods: Ten healthy young adults, aged 24 ± 4 years are examined in different situations at the same time of day: informal setting (coffee break) and doing multiple-choice test at the computer. Blinking movements (complete and incomplete) were counted in fi ve consecutive minutes by two different researchers and the average frequency of blinking was calculated. Each subject completed a McMonnies questionnaire for symptoms of dry eye). Results: The frequency of blinking was signifi cantly (p <0.05) lower during the computer task (4 ± 2/min), than during coffee break (12 ± 6/min). The number of incomplete blinks was higher in resolving the computer test (3 ± 1/min) in comparison to informal atmosphere (1 ± 1/min). Conclusion: Decreased blink frequency and incomplete blinking during handling video terminals are a major cause of computer eye syndrome. Hygiene of vision is important prophylactic measure to improve the quality of life during computer work. 

To read the entire article, click here


Коментари