Публикация

СВЕТЪТ НА НАНОМАТЕРИАЛИТЕ, НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Със своите удивителни, граничещи с фантастиката възможности, наноматериалите и нанотехнологиите отдавна са станали част от нашия живот, но все още знаем малко за тях и особено за влиянието им върху човешкия организъм.


А. Галев1, Динкова А.1, Пенчева В.2, Григорова И.3

1 – НПЦВЕХ – ВМА;

2 – Институт по електроника, БАН;

3 – Институт по физиология на растенията и генетика, БАН

Цел: Целта на настоящата статия е кратко запознаване с основните приложения на наноматериалите. Появяват се все нови области за приложението им,  като успоредно с това се изследва влиянието им върху здравето на човека. Технологиите се утвърждават, отхвърлят или само ограничават. Засяга се и въпросът за препоръките на международната научна общественост и Европейския съюз за въвеждане на  административни мерки  с цел ограничаване на възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве при използване на нанотехнологиите. 

Целият материал може да прочетете тук

WORLD OF NANOMATERIALS, NANOTECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON HUMAN HEALTH

A.Galev1, Dinkova A.1, Pencheva V.2, Grigorova I.3

1 – Scientifi c Center for Military Epidemiology and Hygiene – Military Medical Academy (SCMEH-MMA);

2 – Institute of electronics, Bulgarian Academy of Sciences (BAS);

3 – Institute of physiology and genetics of plants , BAS. 

The purpose of this article is a brief introduction to the main applications of the nanomaterials. New areas for their applications appear, in parallel with the examination of their impact on human health. The use of these technologies is approved, rejected or only restricted. The question on the recommendations of the international scientifi c community and the European Union to introduce administrative measures to limit the potential negative effects on human health using nanotechnology is concerned.

To read the entire article, click here

Коментари