Публикация

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО СРЕД УЧЕНИЦИТЕ – НЕРЕШЕН В ПРАКТИКАТА ПРОБЛЕМ

Тютюнопушенето е поведенчески фактор с изключително неблагоприятни последици за здравето.


И.Иванова

СБАЛНБ „Свети Георги” – Монтана

Тютюнопушенето е поведенчески фактор с изключително неблагоприятни последици за здравето. Разпостранението на тютюнопушенето е сред всички възрастови групи, но твърде обезпокоително е, че с цигара в ръка се виждат все повече млади хора. Целта на настоящето проучване е да се направи оценка на основните индикатори за разпостранение на  тютюнопушенето сред ученици от 14 до  18 годишна възраст. Използвани са социологически и статистически методи. Проучването установи тревожна тенденция на разпостранение на тютюнопушенето сред учениците от 14 до 18 годишна възраст - 53,6% от анкетираните ученици пушат. Снижава се долната граница на започване на пушенето. Тревожността по отношение на пушенето сред учениците се увеличава в зависимост от количеството изпушени цигари дневно - всеки втори ученик на възраст 14 години пуши, като 26,6% пушат повече от три години. 

Целият материал може да прочетете тук

SMOKING AMONG STUDENTS  UNSOLVED PRACTICAL PROBLEMS

Ivanovа I.

“St. George” hospital – Montana city

 Smoking is a behavioural factor with extremely adverse health effects. The spread of smoking among all age groups, but it is rather disappointing that with a cigarette in hand, seeing more and more young people. The purpose of this study is to assess the basic indicators prevalence of smoking among children 14 to 18 years. There are used sociological and statistical methods. The study found an alarming trend prevalence of smoking among students 14 to 18 years – 53,6 % of interviewed students smoke. Reduces the lower limit of starting smoking. Anxiety regarding smoking among students increases depending on the amount of cigarettes smoked per day - every second student aged 14 smoke and 26,6% smoked more than three years. 

To read the entire article, click here


Коментари