Публикация

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА В СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АНКИЛОЗИРАЩИЯ СПОНДИЛИТ

На 5-и май се отбелязва междонародния ден за лечение на болни с анкилозиращия спондилит /АС/.


Троев Т., М. Георгиева , Е. Конакчиева 

ВМА-София, Клиника физикална и рехабилитационна медицина

Анкилозиращият спондилит /АС/ е хронично ревматологично заболяване от групата на серонегативните артрити, засягащо предимно стави и лигаменти на гръбначния стълб, по-рядко периферни стави. Заболяването се проявява в млада възраст и бързо води до деформации и инвалидизиране. През последното десетилетилетие в ревматологичната практика се въведоха редица индекси за обективизиране на болестния статус, физическата функция и активността на процеса-Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index /BASMI/, Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index / BASFI/, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Aktivity Index / BASDAI/. Te се използват за отчитане ефектите на фармакологични продукти, на физикални фактори и качеството на живот в проучвания и проследяване индивидуалното състояние на отделния болен. В лечението на АС навлязоха и нов клас медикаменти -TNF-α блокери, успешно приложими при незадоволителни резултати от други лекарствени средства. Независимо от това, мястото на физикалната и рехабилитационна медицина остава  съществено в съвременната стратегия за терапия на заболяването. Доказателства са резултатите от редица прегледи и проучвания. Последните препоръки на АSAS  и EULAR  определят физикалната терапия като основно нефармакологично средство за лечение на АС. 

Целият материал може да прочетете тук

PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE IN THE CONTEMPORY THERAPEUTIC METHODS OF ANKYLOSING SPONDYLITIS TREATMENT

/OVERVIEW/

Troev T., M. Georgieva; E. Konakchieva

M M A - Sofia, Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine  

Ankylosing spondilitis /AS/ is a chronic rheumatic disease from the group of the seronegative arthritides, affecting mostly the spinal column joints and ligaments and rarely the peripheral joints. The disease usually begins in young age and quickly leads to deformations and invalidization. In the last decade several indices for disease validation concerning status, physical function and activity of the process have been introduced in the rheumatic practice- Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index /BASMI/, Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index / BASFI/, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Aktivity Index / BASDAI/.They are used for assessment of the effect of the pharmacology products, physical factors and quality of the life in studies and when a particular patient`s condition is traced. A new class of medications has been introduced in the treatment of AS- TNF-α blockers, which have been successfully applied in cases with unsatisfactory results after other medications. Nevertheless, the role of the physical and rehabilitation medicine remains signifi cant within the contemporary strategy of disease treatment. The last ASAS and EULAR recommendations defi ned the physical therapy as the main non-pharmacological means for AS treatment.. 

To read the entire article, click here


Коментари