Публикация

ПО-НИСКАТА СКОРОСТ НА ИЗПЛУВАНЕ КАТО ПРЕВАНТИВЕН ФАКТОР ЗА ПОЯВА НА ДЕКОМПРЕСИОННА БОЛЕСТ ПРИ ВОДОЛАЗИ

Известно е, че декомпресионната болест (ДБ) при водолазите дължи развитието си на продукцията на циркулиращи в кръвообращението газови мехурчета.


Шопов Н.1, И. Въжаров д.2

1 – ВМА –  ОВМЕРВ – Варна,

2 – ВМА – МБАЛ – Варна 

Целта на това проучване е да определим количеството на газовите мехурчета в кръвта на водолази след водолазни спускания, посредством доплер мониториране, като по този начин установим безопасността на въздушната декомпресионна таблица на USNavy, при скорост на изпуване от 9 м/мин. Също така да сравним нашите резултати с тези получени от други автори, които са провеждали изследване при същата таблица, но при скорост на изплуване от 18 м/мин.Проведени са 102 водолазни спускания в барокамера със скорост на изпуване 9 м/мин. Резултатите показаха, че в покой в 10.78% от случаите има наличност на газови мехурчета в кръвообращението, като втора степен се определи само 1 случай (0.98% от всички спускания). След извършване на движения мехурчета се регистрират в 25.49% , като в 2 случая те са от втора степен, което е 1.96% от всички случаи. Ние сравнихме нашите резултати с тази на други автори, които изследват водолазни спускания, при които скоростта на изплуване е била 18 м/мин. Ясно се демонстрира, че по-ниската скорост на изплуване е по-безопасна по отношение на риска от поява на декомпресионна болест при водолазите.

Целият материал може да прочетете тук

THE SLOWLY ASCENT RATE LIKE PREVENTION OF DECOMPRESSION SICKNESS UPON DIVERS

Shopov N.1, I. Vazharov2

1 MMA – Department of medical evaluation of naval staff – Varna,

2 MMA – HFAT – Varna

The purpose of this research is to calculate the available gas bubbles in the vein blood circulation using Doppler monitoring of divers and to establish the level of certainty of the air decompression table of the USNavy with the usage of ascent rate 9 m/min and comparison of the results to other authors’ data at ascent rate of 18 m/min. 102 dives in a recompression chamber have been carried out. In all cases the ascent rate is 9 meters per minute. We have established that in a state at rest, in 10.78 % of the dives there are bubbles, and they are of second grade just in one case (0.98 % of the cases). After movement there are bubbles in 25.49 %, and two cases are of second grade, which amounts to 1.96 % of the dives.We compared our results to the ones found in literature, which are based on the study of dives at 18m/mim ascent rate. We clearly established that the USNavy air tables are safer at the ascent rate of 9 m/min in comparison to ascent rate 18 m/min. 

To read the entire aticle, click here


Коментари