Публикация

ПОСТЕКСПОЗИЦИОННА ПРОФИЛАКТИКА НА БЯС В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Бесът представлява остра невроинфекция, която се характеризира с остра психомоторна възбуда и терминални парализи, завършваща винаги със смърт.


М. Карчева1, П. Гергова2, С. Козарова3, Б. Бонев3

1-Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет-Плевен

2-Факултет „Здравни грижи”, Медицински университет-Плевен

3-Регионална здравна инспекция – Плевен

Постекспозиционната профилактика на беса има за цел предотвратяване на заболяването при лица, ухапани от бесни или съмнителни за бяс животни. Целта на проучването е да представи информация за настъпилите експозиции и извършените имунизации в област Плевен за десетгодишен период. Приложени са методите на епидемиологичното проучване и епидемиологичния анализ. Онагледяването на резултатите е извършено в среда MS-Excel-2003. Резултати: За проучения период в област Плевен са регистрирани 6483 случая на експозиция с различни животни. При 6169 (95%) e извършена постекспозиционна профилактика. Разпределението по пол показва засягане на двата пола: мъже – 58%, жени – 42%. Инциденти са претърпели лица от всички възрастови групи с преобладаване на активна възраст 20-59 г. при 45% от случаите. Експозиции са осъществени от диви и домашни животни, съответно 221 (4%) и 5940 (96%). Пребладават инциденти с кучета – 5561 (90%). Регистрирани са различни по вид, място и тежест експозиции. На претърпелите експозиция лица са приложени убити ваксини. Нежелани реакции не са съобщавани. Заключение: За ограничаване риска от разпространение на бяс при хората водещо значение има извършваната в страната постекспозиционна профилактика. Необходими са по-сериозни мерки за ограничаване разпространението на безстопанствените кучета и контрол върху имунизациите при домашните такива.

Целият материал може да прочетете тук

POSTEXPOSURE PROPHYLAXIS OF RABIES IN PLEVEN REGION

M. Karcheva1, P. Gergova2, S. Kozarova3, B. Bonev3

1-Faculty of Public Health, Medical University-Pleven

2- Faculty of Health Care, Medical University-Pleven

3- Regional Health Inspection-Pleven

The purpose of postexposure rabies prophylaxis is to prevent disease in persons bitten by rabid or suspected rabies animals. The aims of this study was to  analyze exposures and immunizations in Pleven region for ten years. We applied the methods of epidemiological study and analyses. The graphic display of results is seen in media MS Excel 2003. Results. For the studied period in Pleven region were registered 6483 cases of exposure to different animals. In 6169 (95%) of them have receved postexposure prophylaxis. The gender distribution shows the involvement of both sexes – men (58%) and women (42%). Incidents suffered by people of all ages with a predominance of age 20-59 – 45% of cases. Exposures were made from wild and domestic animals, respectively 221 (4%) and 5940 (96%). Prevalent incidents were with dogs – 5561 (90%). Registered vary in type, location and severity of exposures. By victims exposed person were killed vaccines administered.Side effects have not been reported. Conclusion: To limit the risk of rabies in humans paramount importance is performed in the postexposure prophylaxis. Necessary serious measures to limit the spread of stray dogs and control immunizatioin in domestic ones.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари