Публикация

ПЛАНИРАНО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПРОДАЖБИТЕ НА LUCRIN DEPOT SOLUTION

ПЛАНИРАНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА LUCRIN DEPOT SOLUTION И ОСИГУРЕНИ КОЛИЧЕСТВА ДО КРАЯ НА 2016 Г.


            В ЦУ на  НЗОК е постъпило писмо от АbbVie Ltd.UK, притежател на разрешение за употреба на лекарствения продукт Lucrin Depot solution for injection 3,75mg x 1 с международно непатентно наименование ( INN) Leuprorelin.

           В обяснителното писмо ПРУ ни уведомяват за планирано преустановяване на продажбите на гореописания лекарствен продукт, като са осигурени количества до края на настоящата 2016г. Лекарственият продукт Lucrin Depot solution for injection 3,75mg x 1 се назначава и предписва след експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО по протокол IС. С цел недопускане на липса от лекарственият продукт за пациенти, на които са издадени протоколи за лечение с него, e препоръчително издаване на протоколи най-късно до 30.06.2016г., които съответно да могат да бъдат изпълнени до края на 2016г. От изложеното следва, че след 1 юли 2016г. не би следвало в РЗОК да се заверяват нови протоколи за лечение с лекарствения продукт Lucrin Depot solution for injection 3,75mg x 1.

            В Позитивния лекарствен списък са налични лекарствени продукти с различни INN, но с идентични индикации, както и лекарствен продукт със същото INN Leuprorelin, но без всички индикации на Lucrin Depot solution for injection 3,75mg x 1. Следавателно за пациентите, нуждаещи се от този продукт са осигурени терапевтични алтернативи и те няма да останат без лечение.

           В допълнение ви информираме, че ПРУ възнамерява да изключи цитирания лекарствен продукт от ПЛС в законоустановения срок.  

           Договорните партньори на НЗОК - изпълнители на медицинска помощ СИМП и ПИМП са информирани за гореизложеното.

 

" }-->

Коментари