Публикация

НОВ МЕТОД ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЯ НА ВЪЗДУХА В ХИРУРГИЧНИ СЕКТОРИ

Директните контакти на медицински персонал с болни и парентералният път на пренасяне на болничните биопатогени безспорно са основни за вътреболничните инфекции (ВБИ), но от друга страна, значението на въздуха все още не се оценява достатъчно реално.


Т. Петкова1, И. Попиванов2, Ц. Цветанов2, С. Баръмов3,, Е. Пенков3, Ц. Дойчинова1, Д. Шаламанов1,  А.Галев3

1МУ-Плевен, 2ВМА-София, 3 НПЦВЕХ - ВМА

Цел на доклада е да представи информация относно усъвършенстването на системите за доставяне на въздух в операционните зали.  Материал и методи. Разгледано е значението на въздуха като фактор на предаване в болниците. Направена е характеристика на съвременните системи за обеззаразяване на въздуха в операционните зали по литературни данни. За проследяване динамиката на микробната контаминация е извършен мониторинг на филтровентилационна система от конвенционален тип, подаваща въздух в две операционни на многопрофилна болница –  урология и обща и коремна хирургия.  Резултати и обсъждане. Съпоставянето на ефектите, които настъпват след подаване на обеззаразен въздух в операционните зали по конвенционален начин и като ламиниран въздушен поток, показва предимства на втория за предотвратяване на епидемиологични рискове сред оперираните пациенти. Динамиката на микробната контаминация на въздуха в проучваните операционни зали показва нарастване броя на изолираните микроорганизми  в м3 в края на работния ден и поява на санитарно-показателни такива. Характеристиката на въздушните потоци при новият тип филтровентилационни системи минимизира риска от контаминиране на оперативното поле. Изводи. С филтровентилационните системи от ламинарен тип се създават възможности за покриване на съвременните болнични стандарти в тези области и съответно за по-ефективен епидемиологичен контрол в рискови болнични обекти.

Целият материал може да прочетете тук

AN ADVANCED METHOD FOR AIR DECONTAMINATION IN A SURGICAL FACILITY

T. Petkova1, I. Popivanov2, Tz. Tzvetanov2, S. Baramov3,  E. Penkov3, Tz. Doychinova1, D. Shalamanov1 , A.Galev3,

1MU-Pleven, 2MMA-Sofi a, 3SCMEH - MMA

The aim of the paper is to present information on improving the systems supplying air to operation rooms. Material and methods. The role of air as a factor for transmission of infections in hospitals is discussed. Characteristics of modern systems for decontamination of air in operating rooms are presented, based on literature data. The dynamics of microbial contamination, fi ltration and ventilation, using conventional systems supplying air to two operating rooms in a multiprofi le hospital was monitored. The operating rooms for the urology and general and abdominal surgery are located in a separate operating room facility. Results and discussion. Juxtaposition of the effects seen after sending decontaminated air to the operating rooms in a routine fashion and by way of laminar air fl ow revealed the advantages of the latter in view of prevention of epidemiological risks among the patients operated on. The dynamics of microbial contamination of air sent to the operating rooms studied demonstrated an increase in the number of microorganism isolated per cubic meter at the end of a working day, as well as a presence of microoranisms indicating epidemiologically signifi cant contamination with bacterial fl ora. The parameters of air supplied through a new type of laminar fi ltration and ventilation systems minimize the risk of contaminating the surgical site. Conclusions. Laminar flow systems make it possible to meet modern hospital hygiene standards and allow for more effective epidemiological control in risk hospital facilities.

To read te entire article, click here

" }-->

Коментари