Публикация

Проблеми с доставките на Ronydal 1mg/ml oral solution - 1 флакон 100mg/100ml, /код НЗОК NF694/

В ЦУ на НЗОК е постъпило писмо от Неола Фрама ЕООД, притежател на разрешение за употреба на лекарствения продукт Ronydal 1mg/ml oral solution - 1 флакон 100mg/100ml, /код НЗОК NF694/, с информация за възникнал проблем при доставката на заявените през демември 2015 год. количества.


            В ЦУ на  НЗОК е постъпило писмо от Неола Фрама ЕООД, притежател на разрешение за употреба на лекарствения продукт Ronydal 1mg/ml oral solution - 1 флакон 100mg/100ml,  /код  НЗОК NF694/, с информация за възникнал проблем при доставката на заявените през демември 2015 год. количества. Настоящият доставчик на дозиращи пипети, фирма Бакса не може да осигури необходимите количества от тях, поради което е възможно прекъсването на доставките и недостиг на продукта в страната.

            С цел недопускане на прекъсване на лечението на пациентите със заболявания с МКБ кодове F20.0,F20.1,F20.5,F20.6,F31.0,F31.1,F31.2, на които са издадени протоколи за лечение с цитирания лекарствен продукт, e препоръчително при невъзможност за получаването и отпускането му в аптеките, договорни партньори на НЗОК, пациентите да бъдат насочени към лекуващият ги специалист. Оценката на актуалното състояние на пациента и необходимостта от лечение с конкретни лекарствени продукти е  ангажимент на лекуващия специалист, който следва да предложи терапевтична алтернатива, съобразно наличностите в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък.           

Коментари