Публикация

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

ПРОВЕДЕНИ В ОБЕКТИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА БЕЖАНЦИ КЪМ ДАБ ПРИ МС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ (М. 9-10. 2013Г.)


Ц. Илиева,  О. Иванов,  И. Маева, СТОЛИЧНА РЗИ 

Споделяме нашия опит в организацията, управлението и контрола на ДДД мероприятия, проведени в бежански центрове в гр. София. През последните месеци (септември– октомври) на годината в страната навлязоха голям брой бежанци, предимно от Арабска Република Сирия, които бяха настанени в различни центрове в страната.  В София броят им е над 2000 дущи и са настанени в три центъра на ДАБ при МС – РПЦ база „Монтевидео”, във кв. „Враждебна” и във „Военна рампа”. Концентрацията на голяма маса хора на сравнително малка жилищна площ, пренаселването, както и настаняването в необитавани от няколко години сгради създава потенциална възможност от възникване на редица заразни и паразитни болести. С цел превенция и снижаване до минимум опасността от тяхното разпространение се организираха и проведоха, под контрола на Столична РЗИ цялостни мероприятия по ДДД. Обработките се проведоха в периода 14 – 25 Х.2013г. от регистрирана в МЗ фирма, работеща по договор с ДАБ. При извършване на мероприятията, експерти на СРЗИ проследиха и извършиха контрол върху: технологията на обработките, използваните биоцидни препарати, формите на приложение и изготвянето на работните разтвори, както и тяхното безопасно прилагане в особено рискова среда. Текущо продължава проследяването на ефективността от ДДД мероприятията и необходимостта от допълнителни обработки в различните бази.

Целият материал може да прочетете тук


DISINFECTION AND PEST CONTROL ACTIVITIES IN ORDER TO PREVENT THE SPREAD OF INFECTION AND PARASITIC DISEASES HELD IN REFUGEES CENTERS IN SOFIA, STATE AGENCY FOR REFUGEES, MINISTRY OF HEALTH  /SEPTEMBER - OCTOBER 2013/

Ilieva. Tc.,  Ivanov  O.,  Maeva I.,  SOFIA RHI

With this article we share our experience in organization, management and control of disinfection and pest control /DPc/ held in refugee centers in the city оf Sofi a. In recent months /September and October/of 2013 a lot of refugees entered the country. The refugees are predominantly from Syrian Arab Republic. They were stationed in several refugee centers in Bulgaria. In the city of Sofi a refugees centers are Montevideo / State agency for refugees/, Vrazhdebna and Voenna rampa with over 2 000 people.  The concentration of large number of people in a relatively small living area along with overpopulation and accommodation of refugees in vacant buildings create a potential to occur variety of infection and parasitic diseases. In order to prevent and to reduce the spread of infection and parasitic diseases to a minimum level were held and organized a complete DPc activities under the supervision of the Regional health inspectorate – Sofi a. The DPc activities took place in between 14 - 25.10.2013. The company which did the DPc activities is registered at the Ministry of health and has contract with the State agency for refugees. Experts from the Regional health inspectorate – Sofi a did supervision and tracking of technology of activities, biocide products, forms of application, preparation of solutions and safe use in hazardous environments.Currently continues the monitoring of the effectiveness of DPc activities and the need of extra ones in other refugees centers.

To read the entore article, click here

" }-->

Коментари