Публикация

РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИ – СВЕТОВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

„Краят на ерата на антибиотиците наближава. Само за две поколения, изглеждащите като чудодейни лекарства антибиотици са били неутрализирани от бактериите. Някога учените обявиха края на инфекциозните заболявания. Днес постантибиотичния апокалипсис се задава.” Sarah Boseley, The Guardian, UK, 2010


Савов Е., А.Трифонова, И.Гергова, М.Борисова, Е.Кьосева, И.Тодорова

Катедра Военна епидемиология и хигиена, Лаборатория по микробиология, ВМА София

Резистентността към антибиотци е световен здравен проблем. Специалистите от Ев- ропейския съюз (ЕС) и Световната здравна организация (СЗО) декларират, че бързото развитие на резистентност към антимикробни средства е една от трите най-големи заплахи за човешкото здраве. В настоящата работа представяме съвременни литературни и собствени данни за нарастващата резистентност на проблемни за болничната патология микроорганизми към антибиотици и химиотерапевтици. Регистрирани са значителен брой микроорганизми, резистентни към основни групи антимикробни средства, използувани понастоящем в клиничната практика като трета генерация цефалоспорини, карбапенеми, хинолонови производни и аминоглигозиди. Специално внимание заслужават т.н. множествено-резистентни бактерии, включващи Acinetobacter baumannii, метицилин- резистентни Staphylococcus aureus (MRSA), множествено-резистентни щамове Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli, продуциращи широко-спектърни бета-лактамаци (ESBL) и карбапенемази. Индикация за значимостта на проблема за военната медицина, е и нарастването броя на съобщенията, свързани с изолирането на множествено-резистентни щамове A. baumannii като причинители на септични състояния и раневи инфекции в американски войниици от мисии в Ирак, Кувейт и Афганистан. В този смисъл, на среща на „върха” през 2009г между представители на Европейския съюз и САЩ, се взема решение за бъдещи стратегии, насочени към коопериране усилията на специалистите за оптимизи- ране борбата с феномена антимикробна резистентност.

Целият материал може да прочетете тук

ANTIBIOTIC RESISTANCE, WORLD CHALLENGE

Savov,E., A.Trifonova, I.Gergova, M.Borisova, E.Kjoseva, I.Todorova

Dept of Military Epidemiology and Hygiene Laboratory of Microbiology, ММА, Sofia, Bulgaria

Antibiotic resistance is a worldwide health problem that continues to grow. The EU and WHO declare the rapid development of antimicrobial resistance as one of the three greatest threats to human health. In the paper are presented current literature’s and own data concerning the increasing antibiotic resistance in the world. There was registered a signifi cant increase in the proportion of multiresistant bacteria to the main groups of antimicrobials used in the clinical practice – third-generation of cephalosporins, carbapenems, quinolones and aminoglycosides. Especially attention deserve so called multidrug resistant or pandrug-resistant bacteria like Acinetobacter baumannii, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA/, Multi-drug resistant, ESBL producing Klebsiella species and Escherichia coli and others. Indication for the signifi cancy of the problem for military settings is the determination of an increase in the number of reported multidrug-resistant A.baumannii bloodstream and wound infections in US soldiers at military medical facilities in Iraq, Kuwait and Afganistan. In this sence, at the EU-US Summit in November 2009 were taken the decisions and strategies, which could be better addressed by cooperation between the United States and Europe for improving of antibacterial drugs use.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари