Публикация

НЗОК спира заплащането на някои лекарствени продукти

НЗОК спира заплащането на някои лекарствени продукти във връзка с актуализация на Приложение 1 на Позитивния Лекарствен Списък, в сила от 16 май 2016 г.


Във връзка с актуализация на Приложение 1 на Позитивния Лекарствен Списък, в сила от 16 май 2016 г.,  НЗОК спира заплащането на следните лекарствени продукти:

 NeoRecormon solution for injection, pre-filled syringe  6000 IU/0.3 ml-IU x 6 (код НЗОК BF149), с INN Erythropoietin /Epoetin beta/

Mircera solution for injection, pre-filled syringe  200mcg/0,3ml x 1 (код НЗОК BF170), с INN Methoxy polyethylene glycol epoetin beta

Zyprexa tablets 5mg x 56 (код НЗОК NF767), с INN Olanzapine

Zyprexa velotab orodispersible tabl 20mg x 56 (код НЗОК NF770), с INN Olanzapine

 С цел безпроблемно осигуряване достъпа на пациентите до терапия с лекарствени продукти е  необходимо:

ü  За гореописаните лекарствените продукт, при поредното месечно издаване на рецептурна бланка, личният лекар следва да насочи ЗОЛ към лекуващия специалист по профила на съответното заболяване за предлагане на терапевтична алтернатива, съобразно наличностите в Приложение 1 на ПЛС.

ü  Да не се заверяват в РЗОК нови протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК за NeoRecormon solution for injection, pre-filled syringe  6000 IU/0.3 ml-IU x 6 с код НЗОК BF149, Mircera solution for injection, pre-filled syringe  200mcg/0,3ml x 1 с код НЗОК BF170, Zyprexa tablets 5mg x 56 с код НЗОК NF767 и Zyprexa velotab orodispersible tabl 20mg x 56 с код НЗОК NF770, а действащите протоколи да  бъдат анулирани.

Издадените преди 16 май 2016 г. рецептурни бланки за цитираните лекарствените продукти могат да се изпълняват в аптеките, договорни партньори на НЗОК до 31 май 2016 г.   

Коментари