Публикация

Астра Зенека България ЕООД преустановява продажбите на лекарствения продукт Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection

Астра Зенека България ЕООД преустановява продажбите на лекарствения продукт Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection

В РЗОК се подават: актуален амбулаторен лист от преглед при ендокринолог; действащият протокол- за анулиране; нов протокол с предлаганата терапия; Приложение 1 – Лист за определяне на критериите за продължаване на лечение с конкретна група лекарствени продукти


В ЦУ на  НЗОК са постъпили писма от АстраЗенека България ЕООД, притежател на разрешение за употреба на лекарствения продукт Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection 2mg, 4 x 1 single dose in pre-filled pen, INN Exenatide, с код  НЗОК AF508, с информация за преустановяване на продажбите му на територията на Република България, считано от 01.07.2016 год.

            С цел недопускане на прекъсване на лечението на пациентите със заболявания с МКБ кодове E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9, с действащи протоколи за лечение с цитирания лекарствен продукт, e необходимо при поредното месечно издаване на рецептурна бланка, личният лекар  да насочи ЗОЛ към лекуващия ендокринолог. Оценката на актуалното състояние на пациента и необходимостта от лечение с конкретни лекарствени продукти е  ангажимент на лекуващия специалист, който следва да предложи терапевтична алтернатива, съобразно наличностите в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък. По преценка на лекуващият ендокринолог се прилагат лабораторни изследвания (актуални или отразени в амбулаторен лист).

             В РЗОК се подават: актуален амбулаторен лист от преглед при ендокринолог; действащият протокол- за анулиране; нов протокол с предлаганата терапия;  Приложение 1 – Лист за определяне на критериите за продължаване на лечение с конкретна група лекарствени продукти.   

           От изложеното следва, в РЗОК да не се заверяват нови протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК за Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection 2mg, 4 x 1 single dose in pre-filled pen, с код  НЗОК AF508.

Коментари