Публикация

Астра Зенека България ЕООД преустановява продажбите на лекарствения продукт Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection

В РЗОК се подават: актуален амбулаторен лист от преглед при ендокринолог; действащият протокол- за анулиране; нов протокол с предлаганата терапия; Приложение 1 – Лист за определяне на критериите за продължаване на лечение с конкретна група лекарствени продукти


В ЦУ на  НЗОК са постъпили писма от АстраЗенека България ЕООД, притежател на разрешение за употреба на лекарствения продукт Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection 2mg, 4 x 1 single dose in pre-filled pen, INN Exenatide, с код  НЗОК AF508, с информация за преустановяване на продажбите му на територията на Република България, считано от 01.07.2016 год.

            С цел недопускане на прекъсване на лечението на пациентите със заболявания с МКБ кодове E11.2,E11.3,E11.4,E11.5,E11.9, с действащи протоколи за лечение с цитирания лекарствен продукт, e необходимо при поредното месечно издаване на рецептурна бланка, личният лекар  да насочи ЗОЛ към лекуващия ендокринолог. Оценката на актуалното състояние на пациента и необходимостта от лечение с конкретни лекарствени продукти е  ангажимент на лекуващия специалист, който следва да предложи терапевтична алтернатива, съобразно наличностите в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък. По преценка на лекуващият ендокринолог се прилагат лабораторни изследвания (актуални или отразени в амбулаторен лист).

             В РЗОК се подават: актуален амбулаторен лист от преглед при ендокринолог; действащият протокол- за анулиране; нов протокол с предлаганата терапия;  Приложение 1 – Лист за определяне на критериите за продължаване на лечение с конкретна група лекарствени продукти.   

           От изложеното следва, в РЗОК да не се заверяват нови протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК за Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection 2mg, 4 x 1 single dose in pre-filled pen, с код  НЗОК AF508.

Коментари