Публикация

Д-р Венцислав Грозев: Електронното продължаващо обучение има шанс да влезе в дома на всеки лекар

Полагаме усилия то да стане задължително. Качеството на обучението по медицина, а оттам и на медицинските услуги трябва да се повишава, за да може пациентите да бъдат удовлетворени, убедени са в съсловната организация


Българският лекарски съюз стартира официално електронното Продължаващо медицинско обучение за лекари (ПМО). То се реализира чрез специален модул  в социалната платформа за здраве CredoWeb, който е публичен от 24 май. Днес той бе представен на пресконференция с участието на д-р Венцислав Грозев, председател на УС на БЛС, д-р Юлиан Йорданов, председател на Акредитационния съвет, д-р Галинка Павлова, зам.-председател на БЛС, проф. Огнян Хаджийски, зам.-председател на БЛС и д-р Стоян Борисов, главен секретар и Лиляна Филипова, мениджър ключови клиенти на CredoWeb.


Модулът е изграден според изискванията на съсловната организация за ПМО. Обучението в него е организирано по медицински специалности, посочени от БЛС и подлежащи на периодична актуализация.

Смисълът на инициативата е лекарите да получат достъп до най-новите постижения в науката и да бъдат стимулирани непрекъснато да повишават квалификацията си с методите на съвременната интернет комуникация. Това ще надгради вече съществуващите форми на ПМО – лекции, колегиуми, конгреси, симпозиуми, семинари, конференции в страната и чужбина, практически упражнения, индивидуални обучения. Е-ПМО ще спести на лекарите необходимостта от пътувания, от очни занятия, отсъствия от работа и ще им икономиса средства. Сертифицирането през модула е безплатно.

БЛС полага усилия ПМО да стане задължително за лекарите в България, изтъкна д-р Венцислав Грозев, председател на УС на организацията. По негова инициатива вече е подготвено официално предложение за промени в Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина с препратка към Закона за здравето в този смисъл. До края на юни БЛС планира серия срещи с депутати, за да даде ход на законовите промени. „Това е допълнение и разширяване на възможностите да ПМО - каза още д-р Грозев. – Идеята ни е това да не остане само повик, а да се превърне в нещо реално.“ По думите му БЛС е убеден, че трябва да се повишава качеството на обучението по медицина, а оттам и на медицинските услуги, за да може българските пациенти да бъдат удовлетворени от лекарите.

Д-р Юлиан Йорданов уточни, че в момента има 7 форми на ПМО, но електронното има мисията да ги надгради. Предимството на е-ПМО е, че то дава възможности на повече колеги да имат достъп, като същевременно го прави достъпно по всяко време, от вкъщи, добави д-р Галинка Павлова.

Модулът осигурява техническа и функционална възможност за публикуване на обучителни материали за медицински специалисти под форма на текст, видео, снимки, презентации. Обучителните материали се подават от БЛС, като осигуряването им става по линия на взаимоотношенията на организацията с научните дружества и бордовете по специалности, обясни д-р Йорданов. Право да подават лекции или да участват в обучителни видеа имат всички хабилитирани лица, което отговаря на Закона за висше образование и Закона за развитие на академичния състав. Останалите лекари също имат възможност да се включат, но предложените от тях материали могат да бъдат използвани за е-ПМО на БЛС след одобрение от председателя на борда по съответната специалност.

Е-ПМО е форма на продължаващо медицинско обучение категория Г. Механизмът за кредитиране на обучителните материали се определя от Акредитационния съвет на БЛС, като рамката е, че за 3 г. обучаващият се може да събере до 60 точки, както е според регламента за дистационно обучение. Всеки обучителен материал ще носи по 1 точка.

Обучителните материали се съхраняват на собствени сървъри на CredoWeb, защитени от свободен достъп. БЛС осигурява системно обучители – автори на обучителни материали и мотивира тяхната активност. 

Всеки обучителен материал завършва с 5 затворени въпроса с по няколко варианта на отговор, от които един или няколко са верни.  Модулът дава възможност на всеки, издържал успешно теста, да си разпечата сертификат (удостоверение) за завършено електронно обучение с подпис на председателя на УС на БЛС и печат. Документът съдържа данни за обучението, уникален номер и дата, които гарантират неговата достоверност. CredoWeb подава своевременно на БЛС информация за лекарите, които са издържали теста и са получили сертификат. 
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Логопедия Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Здравна политика БЛС CredoWeb КредоУеб Юлиан Йорданов Венцислав Грозев Галинка Павлова е-ПМО продължаващо медицинско обучение

Коментари