Публикация

ВЛИЯНИЕ НА ШУМА ОТ АВТОТРАНСПОРТА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ЕКОЛОГИЧНО РИСКОВ РАЙОН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Шумът в населените места е голям проблем за околната среда в световен мащаб.


Стайкова Ж., Р. Чилингирова

РЗИ - Кърджали, 6600, ул.”Ген.Вл.Стойчев”№2

Целта на настоящото проучване е да установи влиянието на транспортния шум върху здравето на населението в град Кърджали, Република България за периода 2001-2013 година. Материали и методи: Анализирани са данните от мониторинга на уличния шум в града за периода 2001-2013 г. и заболеваемостта на населението (0-17г. и над 18 г.) от община Кърджали за периода 2001-2010 г. по основните класове болести по МКБ, провокирани от шумовото замърсяване, проследени в динамика. За статистическата обработка на данните се използва непараметричната корелация на Спирман. Резултати и обсъждане: Неблагоприятните тенденции на факторите, влияещи върху акустичната обстановка в града, се потвърждават от шумовите характеристики за последните години. Те показват трайно увеличаванe на шумовото замърсяване, като преобладаващи са нивата в диапазона 68–72 dB(A), при норма 55-60 dB(A). Резултатите показват голяма значима корелация (α ≤ 0.01) и за двете възрастови групи между средното ниво на шум и Болестите на нервната система. При възрастното население с такава корелация са и Болестите на ухото и мастоидния израстък. Заключение: Направената оценка е база за реализиране на задължителни мероприятия, свързани с оптимизиране на акустичната среда с цел подобряване на общественото здраве на населението в района, подложено паралелно и на атмосферно замърсяване.

Целият материал може да прочетете тук

TRAFFIC NOISE IMPACT ON POPULATION HEALTH IN AN ECOLOGICAL RISK AREA OF BULGARIAStaykova J., Chilingirova R.

Regional Health Inspectorate, 2 Gen.Vl.Stoychev str. Kardzhali, 6600, Bulgaria


The aim of the presented study is to evaluate motor vehicle noise impact on the health of the population in the town of Kardjali, Bulgaria for the period 2001-2010. Materials and Methods  Evaluation of the data from the city streets’ noise monitoring for the period 2001-2010 and dynamic tracking of population morbidity from the main classes of ICD diseases related to noise pollution for the same perion in 2 age groups 0-17 and 18+ was performed. The data was analyzed statistically, using nonparametric Spearman correlations tests. Results and Discussion: The adverse trends of the factors, affecting acoustic environment in the town, was confi rmed by noise characteristics for the last 10 years. The data demonstrated lasting increase of noise pollution with prevailing levels in the range 68-72 dB(A) and noise limit 55-60 dB(A). Results showed a high signifi cant correlation (r< 0.01) for both age groups between the average noise level and diseases of the nervous system. In the adult population noise levels signifi cantly correlate with ear diseases and mastoid process. Results showed a high signifi cant correlation (r< 0.01) for both age groups between the average noise levels and diseases of the nervous system. In the adult population, noise levels signifi cantly correlated with diseases of the ear and mastoid process. The presented evaluation is the basis for the implementation of mandatory actions, aiming to optimize the acoustic environment in order to improve the health of the population in the area that is also exposed to air pollution.

To read the entire article, click here
 

Коментари