Публикация

ПОЗНАВАМЕ ЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ UV ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

Ултравиолетовите лъчи (UV) са електро-магнитно излъчване с дължина на вълната по-къса от тази на видимата светлина, но по-дълга от тази на рентгеновите лъчи, между 10 и 400 nm, и с енергия между 3,10 и 124 елетроволта.


МариноваТ., В. Иванчева, Св. Пеева, Хр. Групчева
Катедра по очни болести и зрителни науки, Медицински университет – Варна, СБОБАЛ-Варна

Цел: Да се анализира подготовката на младите хора да използват средства за защита от ултравиолетова светлина на очите  и техните познания за рисковете от UV радиацията. Материали и методи: Използвани са въпросници за анкетиране на млади хора, на възраст от  20 до 35 години. В анкетните листи са посочени 4 отворени и 8 затворени въпроси, при анонимност на теста. Резултати: Анкетното проучване демонстрира, че младите хора познават UV лъчите като неблагоприятен фактор, но не знаят конкретни причини за вредното им влияние. Повечето от тях използват основно слънчеви очила, като разчитат единствено на съобщения на търговците за достатъчно ниво на защита и подбират очила на база външен вид и известност на марката. Много малко на брой от анкетираните познават и използват други средства, които биха могли да ги предпазват от ултравиолетовите лъчи. Като цяло анкетираните са по-запознати с UV защита на кожата. Заключение: Младите хора слабо познават рисковете на излагане на ултравиолетова светлина и поради тази причина не използват масово разнообразните методи за предпазване. Допълнителни експерименти ще анализират ролята на това наблюдение за подобрение на качеството на живот и предпазване на очната повърхност, като и дългосрочните ефекти на подобна профилактика.

Целият материал може да прочетете тук

DO WE KNOW THE NEED OF UV PROTECTION UTILITIES


Marinova T.,V. Ivancheva, Sv. Peeva, Hr. Grupcheva
Ophtalmology departament, Medicial university - Varna


To analyse the knowledge about skin and eyes UV protection among young people and their knowledge of UV as a life time risk factor. Materials and methods: Anonymous questionnaires(including 4 opened and 8 closed questions) were distributed among  young people aged between 20 and 35 years. Results: The questionnaire demonstrated that young people are aware about harmful effect of UV radiation in general; however the real mechanism is most of the time not clear.  Most of the participants use sunglasses, chosen on the basis of commercial advertisement and friend’s advice,  or  on the basis of internet. Very small part of  young people know and use variety of UV protection for eyes. They know and apply more skin protection. Conclusion: Young people don’t know enough about UV radiation risks for their skin and eyes and that’s why they do not use complex protection. More experiments could analyse the advantage of the study for better life and eye protection and the aid of future long-term consequences and prophylaxis.

To read the entire article, click here

Коментари