Публикация

НИВО НА СТРЕС И ИНДИКАЦИИ ЗА ДЕПРЕСИЯ ПРИ СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ - 2013

Стрес, стрес и пак стрес.... Причините за него са навсякъде в заобикалящия ни свят, а предпоставките - най-вече вътре в самите нас.


Киров Л. , А. Кирова, МФ, СУ „Св. Климент Охридски“

„В училище изпитваме непрекъснат стрес от оценките, отношенията в класа, разбирателство с учителите, дали аз ще съм най-добрият т.н. Непрекъснатото напрежение, дали нашите родители ще са удовлетворени от оценките ни и дали ще се гордеят с нас.“ Някои данни сочат, че 27,3% от учениците са с ниска степен на стрес, а 72,7 % - с умерена степен (изследване на 44 ученика в гимназиална възраст, РЗИ, София, 2011).Проучване сред случайно подбрана извадка на ученици в гимназиална възраст разкрива, че 22.3% от момичетата и 11.4 % от момчетата съобщават за настоящ или преживян епизод на униполярна депресия. Според резултатите от нашето проучване, всеки четвърти от анкетираните или близо 79 % изпитват високи нива на стрес. Тези високи нива са 3.75 пъти почести сред момичетата в сравнение с момчетата. Индикации за депресия има при 62.5% от анкетираните ученици, което съответства на високата честота на високо ниво на изпитван стрес. Честотата на индикации за наличие на депресия сред момичетата е по-голяма в сравнение с тази при момчетата- близо 2/3 (66.7%), съответно 1/2 (50%).

Целият материал може да прочетете тукSTRESS LEVEL AND DEPRESSION INDICATORS IN THE SEVENTEEN YEARS OLD STUDENTS. 2013 PILOT STUDY RESULTS


Kirov L. , A. Kirova, Faculty of medicine, Sofia university “Snt. Kliment Ochridski”


“We experience permanent stress in school due to relationship in class, marks, teachers’ comprehension, wandering whether I will be the best in class, etc. We are constrained about our parents’ feelings: are they pleased with our marks, are they proud of us?” There is some data that 27.3 % of pupils experience low level of stress and 72.7%- moderate level (a research of 44 pupils at a high school Sofi a, 2011). Data from investigation of random sample of pupils shows that 22.3% of the girls and 11% of the boys report a present or experienced episode of unipolar depression. According to date from our research one out of four respondents or almost 79% experience high levels of stress. Those high levels are 3.75 fold more frequent among girls in comparison to boys. Indications for depression were determined among 62.5% of respondents and correspond with the high prevalence of high level stress experienced by pupils. The prevalence of indications for depression among girls is higher compared to that among boys- almost 2/3 (66=7%),1/2 (50%) respectively.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари