Публикация

ОТНОШЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ОТ ВМА-МБАЛ–СОФИЯ КЪМ ГОДИШНИТЕ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ КАТО ИЗМЕРИТЕЛ НА ТЯХНОТО ЗДРАВЕ

Доброто здраве на населението има значение за обществото, икономиката, социалното развитие.


Росица Дойновска
ВМА-МБАЛ-София, Клиника по пневмология и фтизиатрия

Доброто здраве на населението има значение за обществото, икономиката, социалното развитие. Жизнено важно е както за отделния човек и неговото семейство, така и за цялата общност и това го превръща в изключително ценен ресурс. Ползите от профилактиката и превенцията на заболяванията се разпростират далеч отвъд първичния резултат – наличие на по-здраво население с по-висока продължителност на живота. Целта на изследването е да се проучи отношението на медицинските сестри от болницата към годишните профилактични прегледи като измерител на тяхното здраве. Използвани са социологически, документален и статистически методи. Проучването е направено сред 116 медицински сестри през 2014г. Според получените резултати за 82.7% профилактичните медицински прегледи са инвестиция за по-добро здраве. За повече от половината анкетирани профилактиката е съставна част от грижата за собственото им здраве. Според 54.3% взаимотношенията с личния лекар по повод профилактиката не са достатъчно пълноценни. От анкетираните 37% са с хронични заболявания. Необходима е по-голяма персонална отговорност към профилактиката във връзка със специфичните фактори на работната среда в болничното заведение.

Целият материал може да прочетете тук

ATTITUDE OF THE MHAT – MMA SOFIA NURSES TO THE ANNUAL MEDICAL CHECK-UPS AS A MEASURE OF HEALTH


Rositza Doynovska – Clinic of pulmonology and phthisiatrics

Healthy population is important for society, economy, social development. It is vital both for the individual, his family and the whole community and makes it a valuable resource. The benefits of prophylaxis and prevention of diseases spread beyond the primary result - the existence of a healthier population with a higher quality of life. The aim of the study is to examine the attitude of nurses from the hospital to the annual medical check-ups as a measure of health. In the study there were used sociological documentary and statistical methods. The survey was conducted among 116 nurses in 2014. According to the obtained results 82.7% of investigated nurses considered that preventive medical examinations are an investment for better health. For more than half of the inquired nurses considered that prevention is an integral part of the care of their own health. According to 54.3% of the nurses the relationships with the GP regarding prevention were not sufficiently complete. 37% of respondents were with chronic diseases. The greater personal responsibility is required for prevention concerning specific factors in the work environment in the hospital.

To read the entire article, click here

Коментари