Публикация

РАДИАЦИОННА ОБРАБОТКА НА ХРАНИ

Радиационните технологии са едно от приложенията на йонизиращите лъчения в промишлеността.


Црънчев Ц., М. Иванова, А. Терзиева – НЦРРЗ


Радиационните технологии представляват обработка на различни материали и изделия  с източници на йонизиращи лъчения с цел подобряване на техническите им параметри. Широко разпространена технология е облъчването на храни с цел удължаване срока на съхранение; подтискане на зреенето на плодове и зеленчуци, както и прорастването при кореноплодни; стерилизация, деконтаминация, дезинсекция и контрол на болестотворните организми в храните. Радиационната обработка на храни се осъществява на мощни радиационни съоръжения – гама-облъчватели с радиоизотопни източници 60Со и 137Cs; ускорители на електрони и източници на спирачно лъчение. След повече от 50 години изследвания в областта на безопасността на облъчените храни не са открити никакви опасни за здравето или специфични за метода химически вещества. Независимо от тези изследвания дискусиите по въпросите на безопасността и качеството на облъчените храни продължават. Това е довело до въвеждането на специални стандарти за методите и процедурите за облъчвани на храни. В ЕС радиационната обработка на храни е регламентирана с две директиви – 1999/2/ЕС и 1999/3/ ЕС. В България тези директиви са транспонирани в Закона за храните и Наредба №6 на МЗ за  видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения и условията и реда за обработването им.

Целият материал може да прочетете тук

RADIATION TREATMENT OF FOODSTUFFS

Crunchev C., M.Ivanova, A. Gerzieva - NCRRZ

Radiation technologies are processing different materials and devices with sources of ionizing radiation to improve their technical parameters. Technology is widespread irradiation of foods to extend shelf life; suppression of ripening fruit and vegetables, as well as germination; sterilization, decontamination, disinfection and control of disease-causing organisms in food. Radiation processing of food takes place on powerful irradiation equipment - gamma irradiators with radioisotope sources 60Co and 137Cs; electron accelerators and sources of X-rays. After more than 50 years of research on the safety of irradiated foods neither hazardous to health nor specifi c chemical substances were found. Despite these results discussions on safety and quality of irradiated foods remain. This has led to the introduction of specifi c standards for methods and procedures of food irradiation. In the EU, the radiation processing of food is regulated by the two Directives - 1999/2 / EC and 1999/3 / EC. In Bulgaria these directives have been transposed in the Food Act and Regulation №6 of MH for types of foods that can be treated with ionizing radiation, and the arrangements for processing.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари