Публикация

ОЦЕНКА НА РАДИАЦИОННАТА ОПАСНОСТ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА РАДИАЦИОННИЯ РИСК НА БАЗАТА НА ИЗВЕСТНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ

Рискът може да бъде определен като „възможност нещо неблагоприятно да се случи”, или поточно вероятността специфично (нежелано) събитие да възникне в определен период или при определени условия.


Желев Ж. ,  К. Романова, М. Аляков, д.м., ВМА - София


Често за нуждите на превенцията в радиационната защита и аварийното планиране е необходима количествена оценка на радиационния риск. Предлагания начин на оценка на радиационната опасност като елемент на радиационния риск на базата на известни предварителни данни може да бъде използван от специалистите по радиационна защита и да ги улесни при вземане на решения.

Целият материал може да прочетете тук

EVALUATION OF THE RADIATION HAZARD AS AN ELEMENT OF THE RADIATION RISK BASED ON CERTAIN PRELIMINARY DATA


Jelev J., Romanova K., Alyakov M., Phd, MMA

Often for the purposes of the prevention in the radiation protection and emergency planning is needed to quantify the radiation risk. The offered method of the radiation hazard assessment, as a main part of the radiation risk based on certain preliminary data, can be used by the experts of radiation protection and to facilitate their decision making.

To read the entire article, click here

Коментари