Публикация

ХИРУРГИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В МИНАЛОТО И ТЕНДЕНЦИИ В НАСТОЯЩЕТО

До средата на XIX век половината от оперираните пациенти умират от сепсис.


Гергова П.1, С. Дюлгерова1, М. Карчева2

1-Факултет“Здравни грижи“, МУ-Плевен

2-Факултет по обществено здраве, МУ-Плевен

До средата на XIX век половината от оперираните пациенти умират от сепсис. Основен фактор за пренасянето на патогенни микроорганизми между пациенти и медицински специалисти са ръцете на персонала. Броят на публикуваните проучвания относно хигиената на ръцете се е увеличил през последните години. Актуалността на проблема е свързан с увеличаващите се рискове от разпространение на вътреболнични инфекции и антимикробна резистентност. Без еднозначен отговор остават въпроси, свързани с препаратите за хигиена на ръце, стратегиите за подобряване спазването от персонала на препоръчаната политика, мотивацията за добра практика. Извършен е исторически преглед на провежданите през годините дезинфекционни дейности и са посочените тенденциите в наши дни. Представени са предимствата и недостатъците на широко използвани антисептични средства за хигиена на ръцете. Направени са препоръки за подобряване на надзора и контрола в лечебните заведения.

Целият материал може да прочетете тук

SURGICAL HAND DISINFECTION - CHALLENGES IN THE PAST AND PRESENT TRENDS

Gergova P.1, S. Dyulgerova1, М. Karcheva2


1-Faculty of Health Care, Medical University-Pleven

2-Faculty of Public Health, Medical University-Pleven

By the middle of the XIX century, half of the operated patients die from sepsis. A major factor for the transfer of pathogens between patients and medical professionals are the hands of staff. The number of published studies on hand hygiene has increased in recent years. Relevance of the problem is related to the increasing risk of the spread of nosocomial infections and antimicrobial resistance. There is no defi nite answer of questions associated with antiseptics for hand hygiene. Good strategies need to implimented to improve compliance for best practice. A historical review of disinfection activities conducted over the years and those trends nowadays. The advantages and disadvantages of widely used antiseptics for hand hygiene has presented. Recommendations are made to improve the supervision and control of the hospitals.

To read the entire article, click here

Коментари