Публикация

ВИРУСЪТ ЗИКА – НОВАТА СВЕТОВНА ЗАПЛАХА

На 02.02.2016г Световната здравна организация обяви вируса Зика за световна здравна заплаха.


Галев А - НПЦВЕХ - ВМА София

Вирусът Зика, причинител на леко протичащо ендемично заболяване в екваториалните райони на Африка и Азия, бе определен в началото на 2016г за световна здравна заплаха. Възможната връзка между вируса и развитието на тежки малформации на плода по време на бременността е основната причина за повишеното внимание към това иначе безобидно заболяване. С настоящия обзор предлагане разширена информация относно характеристиките на вируса, заболяването, влиянието върху плода и векторите на болестта. Ударение е поставено върху различните противоепидемични мероприятия, необходими за ограничаване на разпространението на вируса.

Целият материал може да прочетете тук

THE ZIKA VIRUS – THE NEW WORLD HEALTH THREAT

Galev A – SCMEH MMA Sofia


The Zika virus, the causative agent of mild endemic disease in Africa and Asia equatorial areas was declared as a world health threat in the beginning of 2016. The possible link between the virus and severe fetal malformations during pregnancies is the main reason towards this otherwise harmless illness. With this short review we offer extended information about viral characteristics and vectors, disease course and it’s infl uence upon fetus. Different preventive measures, essential for viral containment are accentuated.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари