Публикация

ПАКЕТНИ МЕРКИ (BUNDLES) ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНВАЗИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Нозокомиалните инфекции са една от основните причини за заболяемост и смъртност в съвременното общество не само в развиващите се, но и в промишлено развитите страни в света.


Н. Гачева1, В. Войнова-Георгиева2, А. Галев2, Р. Вачева-Добревска3

1-Асоциация „БулНозо“, 2-НПЦВЕХ -ВМА, 3-УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Натрупаните познания за превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинско обслужване(ИСМО) и използваните технологии в медицинската практика не гарантират максимално ниво на изпълнение на добрите медицински практики. ИСМО са медицински и икономически проблем дори и в най-развитите нации. За подобряване практическото приложение на медицинските стандарти за превенция на ИСМО и добрите медицински практики, са предложени пакетни мерки при различни видове рискови инвазивни процедури. 

Целият материал може да прочетете тук

BUNDLES (PACKAGE) MEASURES FOR INVASIVE PROCEDURES INFECTIONS

Gacheva, N.1, V. Voynova-Georgieva2, A.Galev2, R.Vacheva-Dobrevska3,

1-Bulnoso Association, 2- SCMEH-MMA, 3-UMPHAT Queen Joana – ISUL

The acquired knowledge for medical care infections (MCI) and the technologies used in medical practice do not guarantee maximal level of good medical practices. Even for the most advanced nation MCI pose a medical and economic problem. To improve the MCI medical standards practical application bundles measures in different risk invasive procedure are proposed. 

To read the entire article, click here 

Коментари