Публикация

ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЯВОТО ПРЕДСЪРДИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония

Н. Златарева, E. Kинова, Н. Георгиева УМБАЛ ”Царица Йоанна”- ИСУЛ Кардиологична клиника


РЕЗЮМЕ:

Артериалната хипертония (AH) е едно от най – често срещаните заболявания, свързани с увеличена честота за сърдечна недостатъчност и е независим рисков фактор за предсърдно мъждене (ПМ) чрез пподължителни структурни и функционални промени в лявото предсърдие (ЛП) (9,11). Установено е, че АХ води до левокамерна (ЛК) дисфункция, дори при запазна фракция на изтластване (ФИ). Скорошни проучвания показаха, че диастолната дисфункция на ЛК и дилатираното ЛП се свързват с миокардна дисфункция. Ехокардиографията е най - разпространения неинвазивен метод за оценка на левопредсърдна функция. Оценката на левопредсърдната функция се осъществява чрез измерване обемите на ЛП с двуразмерна ехокардиография. Допълнително ЛП се оценява чрез Доплерово изследване на трансмитралния кръвоток и кръвотока през белодробните вени. Неотдавна се въведоха и нови методи за оценка на миокардната деформация (strain) – тъканнa доплер ехокардиография и spackle tracking. При тъканния доплер има някои ограничения като неоптимална възпроизводимост и ъгъл – зависима неточност. За преодоляване на тези ограничения в количественото определяне на левопредсърдната функция е предложено използването на spackle tracking ехокардиографията (STE). Тази техника е базирана не на Доплер, а на 2D ехокардиографията. Тя е ъгъл – независима, като позволява с едно измерване да се оцени както глобалния, така и регионалния стрейн. При асимптомни пациенти с нелекувана хипертония и със запазена систолна и диастолна функция на ЛК се установява намален стрейн на ЛП (въпреки нормалните размери на кухината му), дължащо се на субклинично миокардно увреждане (3).


Прикачени файлове

ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЯВОТО ...

Коментари