Публикация

ОБЩОПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВНИЯ КОНТРОЛ, СЛЕД СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ 2012 ГОД. И СЪЗДАВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ В РЗИ ДОБРИЧ

Задачата на съвремието е да се развият ценностно отношение към здравето и умения за информирано и конструктивно вземане на решения както и решаване на проблеми във всички ситуации, пряко и косвено свързани с него.


Монов Д.1, Рагьовска-Монова Г.2, Д. Димитрова1, Д.Радкова3, Ю.Чалъкова4, С.Маразова4

1-МУ-Варна, МК-Варна                                                                                                       2-МУ-Варна, ФОЗ, Катедра ,,Здравни  грижи”                                                              3-МУ-Варна, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология                                                                                                        4-РЗИ - Добрич

В процеса на познаването, осъзнаването и опазване на здравето  основно значение имат начините, подходите  чрез които здравословният начин на живот се превръща в ценност, която може да осигури възможност да се осъзнаят и да осмислят всички фактори, влияещи върху здравето. Цел и задачи: Проучване и оценка на дейностите  по профилактика на болестите и промоция на здравето на Дирекция „Обществено здраве”  при РЗИ Добрич след структурните промени 2012г. Материали и методи : отчет, анализи, издадени здравно образователни материали, консултации и др. изследвания на кръвно налягане, измерване на въглероден монооксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин, в лабораториите на РЗИ-Добрич. Резултати: Установяваме  масовост и добър ефект в дейностите по 10 програми, с прякото участие на хората и активно включване в тях. Изводи: Открити несъответствия при хранене на  деца и ученици, постигната е промяна на поведенческите рискови фактори, поддържа се добро, ефективно и продуктивно сътрудничество за здравно- просветната дейност и мероприятия, чрез осигурявани на бази, логистика и  частично финансиране.

Целият материал може да прочетете тук

THE PREVENTIVE ACTIVITIES IN THE HEALTH CONTROL AFTER THE STRUCTURAL CHANGES IN 2012 AND THE ESTABLISHMENT OF THE DIRECTORATE OF PUBLIC HEALTH  IN RHI  DOBRICH Monov D.1, G. Ragiovska-Monova2, D. Dimitrova1, D. Radkova3, Yu. Chalakova4, S. Marazova4

1- MU- Varna  MK-Varna;                                                                                                             2- MU- Varna, Faculty of Public Health, Department „Health care“;                                        3- MU- Varna, Department of IDPDV;                                                                                         4- RHI – Dobrich 

In the process of acquiring knowledge, awareness and health preservation essential are the approaches, through which healthy lifestyle becomes a value that can provide an opportunity to understand and make sense of all the factors affecting health. Purpose: Research and evaluation of the activities towards disease prevention and health promotion of the Directorate ‘Public Health’ at RHI Dobrich after the structural changes in 2012. Materials and Methods: reports, analyzes, issued health education materials, counseling, lectures and more studies, measuring blood pressure, carbon monoxide in exhaled air and carboxyhemoglobin in the laboratories of RHI Dobrich. Results:Mass character and good effect achieved in the activities of 10 programs. with the direct participation of the people actively involved in them. Conclusions : Differencies between nutrition of children and students, achieved a change of behavioral risk factors, a good, effective and productive collaboration for health educational activities and events is maintained by providing bases, logistics and partial funding.

To read the entire article, click here

Коментари