Публикация

АНАЛИЗ НА ВИДОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА КЪРЛЕЖИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН ЗА ПЕРИОДА 2012- ЮНИ 2015Г.

Кърлежът е древен вид, оцеляващ успешно и до днес.


Монов Д.1,  Г. Рагьовска-Монова2, Д. Димитрова1, Д. Радкова3,  М. Коларова4, С. Станева4
1-МУ-Варна, МК-Варна; 2-МУ-Варна, ФОЗ, Катедра ,,Здравни  грижи”; 3-МУ-Варна, КИБПДВ; 4-МУ- Варна, ФОЗ, Катедра ,,ХЕи МБС”

Трансмисивните инфекциозни заболявания са познати от древността. Те са природно-огнищни заболявания, разпространени сред животни и хора в цял свят. Кърлежите са преносители на вируси, бактерии и паразити, които могат да причинят заболявания, като  лаймска болест, марсилска треска, кримска хеморагична треска, кутреска, туларемия, кърлежов енцефалит и др. В лабораторията на РЗИ-Варна се извършва систематично определяне на видовете кърлежи, свалени от гражданите. Целта на настоящото проучване е да направи анализ на наличната документация на видовото разнообразие на кърлежовата  популация за периода от 2012г. до юни 2015г. във варненска област. Анализът показва, че за изследвания период систематично са определени пет вида кърлежи: Ixodes ricinus, Rhipicephalis sanguineus, Rhipicephalis bursa, Hyalomma marginatum и Dermacentor marginaturs. Запазва се тенденцията за доминиране на вида  Ixodes ricinus. Сред заболеваемостта от трансмисивни инфекции водещи са марсилска треска и лаймската болест.

Целият материал може да прочетете тук

ANALYSIS DIVERSITY OF SPECIES OF TICKS IN THE VARNA REGION COVERING THE PERIOD 2012- JUNE 2015. 

Monov D.1, G.Ragiovska-Monova2, D.Dimitrova1, D.Radkova3, M.Kolarova4, S. Staneva4
1 – MU-Varna  MK-Varna; 2 - MU- Varna, Faculty of Public Health, Department ,, Health care “; 3 - MU- Varna, DIDPDV; 4 -  MU- Varna, Department „HЕ and MDS"


Transmissive infections diseases have been known to the human kind since ancient times. They are natural focal diseases spread among animals and humans worldwide. Ticks are carriers of viruses, bacteria and parasites that can cause diseases such as Lyme disease, Marseilles fever, Crimean hemorrhagic fever, Q fever, Tularemia, Tick-borne encephalitis and others. The type of ticks removed from citizens are systematically determined in the laboratory of RHI Varna. The aim of this study was to analyze the records of the species diversity of tick population for the period 2012. - June 2015. in Varna region. The analysis shows that for this period fi ve types of ticks are systematically identifi ed: Ixodes ricinus, Rhipicephalis sanguineus, Rhipicephalis bursa, Hyalomma marginatum and Dermacentor marginaturs. The dominant species remains Ixodes ricinus. According to the incidence rate for transmissible infections leading are Marseilles fever and Lyme disease.  

To read the entire article, click here

Коментари