Публикация

ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ - ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

ХОББ е социално значима болест, чието разпространение нараства.


Великов Ст.1, Р. Златанова-Великова1, В. Петков1, А. Кехайов2

 
1-ФОЗ, МУ-София , 2- Югозападен Тракийски Университет

Целта на настоящото проучване е да установи влиянието на Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) върху качеството на живот при пациенти с това заболяване. За постигане на поставената цел е използван анкетен метод. Анкетирани са 150 пациенти от цялата страна лекувани в СБАЛББ ”Св.София” ЕАД през периода от 01.04.2015г. до 15.05.2015г. ХОББ си остава недиагностицирано и не лекувано състояние, а късната диагноза остава основна пречка за ефективна борба със заболяването. Хроничния ход на заболяването и неговата еволюция е причина за инвалидизация на повечето от болните, което от своя страна обуславя влошаването на качеството им на живот .

Целият материал може да прочетете тук

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE – INPACT ON THE QUALITY OF LIFEVelikov St.1, R. Zlatanova-Velikova1, V. Petkov1, А. Kehaiov2


1-FPH, MU-Sofia, 2- Southwestern Thracian University


The aim of this research is to determine the impact of Chronic obstructory pulmonary disease (COPD) on the lifestyle to patients with this disease. To achieve the target a questionnaire method is used. The 150 patients from all over the country treated SHATPD „St. Sofi a „Ltd. during the period from 01.04.2015. to 15.05.2015 were polled. COPD remains undiagnosed and untreated condition, and late diagnosis remains a major obstacle to effective disease control. The chronic character of the disease and its evolution is the reason for disability in most of the patients, which shall leads to worsening their quality of life.

To read the entire article, click
here


Коментари