Публикация

РОЛЯТА НА DOPPLER УЛТРАЗВУКОВОТО МОНИТОРИРАНЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ДЕКОМПРЕСИОННАТА БОЛЕСТ ПРИ ВОДОЛАЗИ

Целта на изложението е да представи методите за оценка на циркулиращите в кръвообращението мехурчета след водолазно спускане, посредством Doppler техника, като се препоръчат и превантивни мерки за намаляване на декомпресионния риск.


Шопов Н.1, И. Въжаров2
1 – ВМА – НПЦВМЕАММ –Варна, 2 – ВМА – МБАЛ – Варна

Най-вероятният фактор за развитието на декомпресионна болест (ДБ) е образуването на газови мехурчета в кръвта и тъканите. Откриването на венозни газови емболи с Доплер системи се счита за индикатор на безопасност на гмуркането. Общоприето е, че честотата на ДБ е по-ниска, когато след хипербарна експозиция в циркулацията липсват или има малко на брой мехурчета. Този документ излага методите за оценка на циркулиращия поток мехурчета в кръвното русло на водолази след гмуркане. Основната цел при използването на Доплер е да се придобие сравнителна информация след гмуркането и да се подпомогне определянето на степента на безопасност, чрез определяне количеството и продължителността на мехурчета в кръвното русло. Проучването препоръчва стандартизирани методи за мониториране и превантивни процедури. Те се основават на процедурите, използвани от други водещи специалисти по гмуркане и методите, използвани от авторите по време на гмуркания в българските военноморски сили.

Целият материал може да прочетете тук

THE ROLE OF THE DOPPLER ULTRASOUND MONITORING FOR PREVENTION OF DECOMPRESSION SICKNESS IN DIVERS

Shopov N.1, I. Vazharov2
1 - MMA – CMMEAMM – Varna,   2  - MMA – MHAT- Varna


The most likely factor initiating decompression sickness (DCS) in divers is believed to be the formation of bubbles in the blood and the tissues. Detection for venous gas emboli  with Doppler systems is considered an index of safety for diving. It is generally accepted that the incidence of DCS is lower when few or no bubbles are present in the circulation from hyperbaric exposures. This document puts forward the methods for evaluating the circulating bubble fl ow in divers after a dive. The main purpose in using Doppler is to obtain comparative information, post-dive, to assist in determining whether or not table or profi le is safe or hazardous by determining the quantity and duration of bubbles resulting from that profi le. The following presentation recommended standardized monitoring methods and preventive procedures. They are based on procedures used at others leading diving specialists and methods used at authors during the dives in Bulgarian Naval Forces.

To read the entire article, click here

Коментари