Публикация

ДИАБЕТ И ОКО: МИКРОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРЕДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ

Захарният диабет (ЗД) е социално значимо заболяване, към 2013 година броят на болните от диабет по света е около 347 милиона, а към 2030 г се очаква броят им да достигне 440 милиона.


Шехеров В. - Катедра „Очни болести и зрителни науки“ МУ-Варна

Целта е да се   проучат микроструктурните промени на очната повърхност при пациенти с диабет тип 2 чрез лазер сканираща конфокална микроскопия (LSCM). В проучването са включени 25 пациенти с диабет тип 2, изследвани клинично и чрез LSCM. Резултатите са сравнени с тези при 25 здрави индивиди без очни или системни заболявания (контролна група N = 50 очи). Извършен е качествен и количествен анализ на изображенията на роговицата и конюнктивата, получени с конфокална микроскопия. Получените резултати показват, че плътността на клетките в базалния роговичен слой на очите с диабет е значително по-ниска, отколкото при контролите (р <0.0004). В роговиците на диабетиците се наблюдава повишен тортуозитет и задебеляване на суббазалните нерви, нарушена морфология, както и хиперрефлективни клетки в близост до суббазалния нервен плексус. На ниво строма се визуализират вълнообразни структури, вероятно патологично регенерирали стромални нерви, както и микроточки с различен размер и структура. Ендотелните клетки също са с качествени промени. В конюнктивата се наблюдават морфологични изменения, както и редуциран брой чашковидни клетки. Това довежда до извода, че диабетната кератопатия е сериозно, но често пренебрегвано очно усложнение на диабета. Лазерната конфокална микроскопия на роговицата на живо има потенциал да се използва за преклинично диагностициране на начални периферни полиневропатични изменения при диабетици, както и за по-доброто разбиране на патогенезата и хода на диабетните микроструктурни увреди не само на окото, но и на целия организъм.

Целият материал може да прочетете тук

DIABETES AND THE EYE: MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF OCULAR SURFACE ALTERATIONS

Sheherov V. - Department of Ophthalmology and Visual Sciency MU-Varna

The purpose is to examine the microstructural changes of ocular surface in eyes of patients with type 2 diabetes, using laser scanning confocal microscopy (LSCM). The study included 25 patients with type 2 diabetes, examined clinically and by LSCM. Results were compared with 25 age matching healthy subjects without eye disease (control group n=50 eyes). Qualitative and quantitative analysis was performed. The results present, that in all corneas average cell density per unit area in the basal epithelium and endothelial layer was calculated, as well as the density of specifi c structures and infl ammatory cells. The cell density in the basal layer of diabetic patients was signifi cantly lower than in healthy controls (p < 0.0004). In diabetic corneas we also observed increased tortuosity, thickened nerves, irregularities. We found highly refl ective cells in close vicinity to subbasal nerves in diabetic corneas. At the level of stroma, we found undulated structures, presumed degenerated ot pathologically regenerated nerves, as well as microdots and  larger deposits. Endothelial cells also had qualitative changes. In the conjunctiva we observed reduced Goblet cells, along with morphological alterations. The conclusions is that keratopathy is a serious, but often neglected ocular complication of diabetes. Confocal microscopy is a rapid, non-invasive in vivo clinical examination technique which accurately defi nes the extent of corneal  damage in diabetic patients. This novel technology provides  new possibilities not only in the research of diabetic complications in ocular surface but also could act as a surrogate measure of the severity of diabetic somatic neuropathy.

To read the entire article, click here


Коментари