Публикация

БАРОРЕФЛЕКСНА СТИМУЛАЦИЯ НА КАРОТИДНИЯ СИНУС ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕЗИСТЕНТНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония

д-р Стефан Найденов, дм Катедра по пропедевтика на вътрешните болести „Проф. Ст. Киркович”, Медицински университет – София


РЕЗЮМЕ:

Aртериалната хипертония (АХ) е най-разпространеното сърдечносъдово заболяване и водещ рисков фактор за сърдечносъдови и мозъчносъдови усложнения в световен мащаб. Значим терапевтичен проблем представлява т.нар. „резистентна на лечение АХ” (РХ). През последните години в клиничната практика се въведоха нови, немедикаментозни средства за лечение на резистентната АХ. Към тях се отнася и барорефлексната стимулация на каротидния синус. Двете утвърдени системи за барорефлексна стимулация са Rheos System и Barostim neo - за билатерална и унилатерална стимулация съответно. Клиничните проучвания, оценяващи ефективността и безопасността на барорефлексната стимулация за лечение на РХ, са сравнително малки, но показват добри резултати по отношение редукцията на артериалното налягане при приемлив риск за възникване на нежелани странични реакции.


" }-->

Прикачени файлове

БАРОРЕФЛЕКСНА СТИМУЛАЦИЯ НА КАРОТИ...

Коментари