Публикация

БАРОРЕФЛЕКСНА СТИМУЛАЦИЯ НА КАРОТИДНИЯ СИНУС ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕЗИСТЕНТНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - Публикувано в Списание на Българската Лига по Хипертония

д-р Стефан Найденов, дм Катедра по пропедевтика на вътрешните болести „Проф. Ст. Киркович”, Медицински университет – София


РЕЗЮМЕ:

Aртериалната хипертония (АХ) е най-разпространеното сърдечносъдово заболяване и водещ рисков фактор за сърдечносъдови и мозъчносъдови усложнения в световен мащаб. Значим терапевтичен проблем представлява т.нар. „резистентна на лечение АХ” (РХ). През последните години в клиничната практика се въведоха нови, немедикаментозни средства за лечение на резистентната АХ. Към тях се отнася и барорефлексната стимулация на каротидния синус. Двете утвърдени системи за барорефлексна стимулация са Rheos System и Barostim neo - за билатерална и унилатерална стимулация съответно. Клиничните проучвания, оценяващи ефективността и безопасността на барорефлексната стимулация за лечение на РХ, са сравнително малки, но показват добри резултати по отношение редукцията на артериалното налягане при приемлив риск за възникване на нежелани странични реакции.


Прикачени файлове

БАРОРЕФЛЕКСНА СТИМУЛАЦИЯ НА КАРОТИ...

Коментари