Публикация

ОТНОВО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ХРОНИЧНА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА КРАЙНИЦИТЕ

ОТНОВО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ХРОНИЧНА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА КРАЙНИЦИТЕ

Хроничната артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) спада към артериалните стенотично-обтурационни заболявания (АСОЗ), които могат да се проявят на множество места в артериалната система.


 Мачев С.1, М.Станкев1, К.Гиров2

1 - НКБ-София, 2 - ВМА-София

Разглеждат се принципни аспекти на отделните кардио-васкуларни рискови фактори: тютюнопушене, захарен диабет, хипер- и дислипопротеинемия, артериална хипертония, нарушения на хемостазата, хиперхомоцистеинемия, хронични инфекции на дихателните пътища, генетични фактори и други възоснова на съвременните литературни данни.

Целият материал може да прочетете тук

AGAIN FOR CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN LIMBS CHRONIC ARTERIAL INSUFFICIENCY

Machev S.1, M. Stankev1, K. Girov2

1 -NKB-Sofia, 2 - MMA-Sofia

The study discusses some of the important basic aspects of the particular vascular riskfactors: smoking, diabetes, hyper- or dyslipoproteinaemia, arterial hypertension, disorders of haemostasis, hyperhomocysteinaemia, chronic respiratory infections, genetic factors, etc., based on contemporary literature.

To read the entire article, click here

Коментари