Публикация

ОТНОВО ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ХРОНИЧНА АРТЕРИАЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА КРАЙНИЦИТЕ

Хроничната артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК) спада към артериалните стенотично-обтурационни заболявания (АСОЗ), които могат да се проявят на множество места в артериалната система.


 Мачев С.1, М.Станкев1, К.Гиров2

1 - НКБ-София, 2 - ВМА-София

Разглеждат се принципни аспекти на отделните кардио-васкуларни рискови фактори: тютюнопушене, захарен диабет, хипер- и дислипопротеинемия, артериална хипертония, нарушения на хемостазата, хиперхомоцистеинемия, хронични инфекции на дихателните пътища, генетични фактори и други възоснова на съвременните литературни данни.

Целият материал може да прочетете тук

AGAIN FOR CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN LIMBS CHRONIC ARTERIAL INSUFFICIENCY

Machev S.1, M. Stankev1, K. Girov2

1 -NKB-Sofia, 2 - MMA-Sofia

The study discusses some of the important basic aspects of the particular vascular riskfactors: smoking, diabetes, hyper- or dyslipoproteinaemia, arterial hypertension, disorders of haemostasis, hyperhomocysteinaemia, chronic respiratory infections, genetic factors, etc., based on contemporary literature.

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари