Публикация

Променен е редът за издаване на европейския формуляр Е 104


Националната здравноосигурителна каса съобщава, че от 1 януари 2010 г. ще издава формуляр Е 104 само за нужди, свързани с основното му предназначение:

- За сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в една държава членка, към здравноосигурителни периоди в друга държава членка - с цел влизане в здравноосигурителната система на другата държава и за гарантиране непрекъснатост на правата;

 - За доказване на приложимото здравноосигурително законодателство за пенсионери с право на пенсия в повече от една държава членка;

 - При поискване от осигурителна институция на друга държава членка по съответно установения в ЕС служебен ред (с формуляри Е 107 или Е 001) - с цел удостоверяване на завършени здравноосигурителни периоди в България.

Заявленията за издаване на Е 104 могат да се подават лично, от родител или пълномощник, или да се изискват служебно от съответния здравен фонд в държавата членка (с формуляри Е 001 или Е 107) - в деловодството на НЗОК или РЗОК, по пощата, по факс или по е-mail.

Преди подаването на заявления за Е 104 в деловодството на Националната здравноосигурителна каса заявителите ще бъдат консултирани от служител от дирекция „ЕИМС” в НЗОК, а при възможност - от съответните служители в РЗОК, обработващи европейските формуляри.

Допълнителни разяснения могат да се получат в дирекция „ЕИМС” в ЦУ на НЗОК (тел. 02/ 965 9116) и в международните отдели на съответните компетентни осигурителни институции в държавата на престоя.

Коментари