Публикация

БETА-БЛОКЕРИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ. ПРОЧИТ НА МЕТА-АНАЛИЗИТЕ И ПОСЛЕДНИТЕ МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ.

С. Торбова1, В. Гелев1, К. Рамшев2, Е. Анев2 1. Клиника по Кардиология, Токуда Болница – София 2. Клиника по Интензивна Терапия, Военно-медицинска Академия – София


РЕЗЮМЕ

От много години β-блокерите се прилагат заради техните антиисхемични, антиаритмични и антихипертензивни ефекти. Редица актуални метаанализи поставят под въпрос ползата от β- блокерите като първи избор за лечение на артериалната хипетония. Cochrane Collaboration - анализът, проведен от Wiysonge и сътрудници, представителен за оценка ползата от β- блокерите за лечение на хипертонията посочва,че изборът на β-блокерите като начално лечение не е така добър, каквито са другите класове антихипертензивни медикаменти в редукцията на смъртността и болестността[1,2]. Atenolol е един от най-широко използваните β- блокери и над 50% от данните в цитираните мета-анализи са извлечени от лица, на коите е предписан atenolol. В анализа, направен от Turnbull и сътр, в който е прилаган metoprolol няма доказателства за каквито и да е разлики в ефекта между β-блокерите и другите класове антихипертeнзивни медикаменти в превенцията на значими сърдечно-съдови събития[32]. Lindholm сътр. съобщават, че разликите в ефекта между β-блокерите (различни от атенолол) и другите антихипертензивни медикаменти върху риска от големи сърдечно-съдови събития не могат да бъдат напълно оценени поради малкия брой проучвания, включващи лица, получаващи β-блокери, различни от атенолол[3]. Предлага се провеждането на изследвания с липофилните и вазодилатоторни β-блокери върху риска за големи сърдечно-съдови събития.  В 2013 .г Препоръките ISH/ASH. JNS-8, ISH/ASH/SDC Guidelines за поведение при артериална хипертония β-блокерите не са медикаменти на първи избор. В Препоръките на ESH/ESC 2013г., както и в Канадските такива, β блокерите са медикаменти както за начално ,така и за поддържащо антихипертензивно лечение, наравно с диуретиците, АСЕ-инхибиторите, ангиотензин-рецепторните блокери и калциевите антагонисти.


Прикачени файлове

БETА-БЛОКЕРИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ. ПРОЧИТ НА МЕТА-АНАЛИЗИТЕ И ПОСЛЕДНИТЕ МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ.

Коментари