Публикация

ST2 – ПРОГНОСТИЧЕН КАРДИОМАРКЕР ПРИ СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

З. Рамшева1, К. Рамшев2 1 Катедра Клинична Лаборатория и Имунология, ВМА - София 2 Катедра по Кардиология и Интензивна Терапия, ВМА – София


   РЕЗЮМЕ:  

ST2 е нов кардиомаркер, разтворим протеин, член на интерлевкин рецепторната фамилия, експресиран от фибробластите на сърцето, в отговор на заболяване или увреждане.

Клинично, при пациенти със симтоматична сърдечна недостатъчност, повишените  концентрации на sST2 са силно свързани с тежестта на диагнозата и се явяват мощен предиктор за повишения риск от усложнения, независимо от другите извести или разработващи се биомаркери.


" }-->

Прикачени файлове

ST2 – ПРОГНОСТИЧЕН КАРДИОМАРКЕР ПР...

Коментари