Публикация

Лечението на болни с онкологични заболявания - само след заключение на клинична онкологична комисия по амбулаторна процедура (АПр) №5

Пациенти, с проведени хистологични изследвания и патоморфологична диагноза с определен стадий на тумора по TNM класификация, следва да бъдат планувани за хирургично лечение само след обсъждане и взето решение от обща онкологична комисия по АПр №5


Във връзка с писмо от националния консултант по медицинска онкология проф. Асен Дудов, подкрепено от Министерство на здравеопазването, относно комплексното лечение на злокачествени заболявания, съгласно Наредба № 2/25.03.2016 г.,  медицински стандарт по „Медицинска онкология“ и Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г., Ви обръщам внимание на следното:

            1. Всички лечебни заведения, които по договор с НЗОК изпълняват дейности, включващи диагностика и лечение на онкологични заболявания, провеждат лечение на болни с установени онкологични заболявания само след заключение на клинична онкологична комисия по амбулаторна процедура (АПр) №5 „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“, с изключение на случаите по спешност.

            2. Пациенти, с проведени хистологични изследвания и патоморфологична диагноза с определен стадий на тумора по TNM класификация, следва да бъдат планувани за хирургично лечение само след обсъждане и взето решение от обща онкологична комисия по АПр №5. Във взетото решение трябва да бъде определена и медицински обоснована необходимостта от планово хирургично лечение.

            3. Всички пациенти с предварително доказана и хистологично верифицирана диагноза, следва да се хоспитализират за планово оперативно лечение след предварително изготвен план за лечение на болни със злокачествени заболявания по АПр №5.

Коментари