Публикация

БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ

З. Рамшева1, К. Рамшев2 1 Катедра Клинична Лаборатория и Имунология, ВМА - София 2 Катедра по Кардиология и Интензивна Терапия, ВМА – София


Резюме:         

                                Доказана е необходимостта от точен лабораторен маркер за диагностицирането на миокардната исхемия. В същото време, поради подобряване чувствителността на тестовете за тропонин и повишаване интерпретативните предизвикателства от позитивните резултати в клиничната практика е много трудно за всеки нов маркер да се утвърди за рутинно приложение. Необходимо е доказване в клинични проучвания допълващата роля  на всеки нов показател към тропониновите тестове, както и използването на съответсващи на гранични стойности.

 


" }-->

Прикачени файлове

БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ

Коментари