Публикация

Лекарствата за Есенциална хипертония ще се реимбурсират на 100%

Лекарствените продукти за Есенциална хипертония ще се реимбурсират на 100%


В изпълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от ЗЛПХМ, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето /Наредбата/, ДВ бр. 44 от 10.06.2016г. НЗОК ще заплаща едни и същи лекарствени продукти с различно ниво на заплащане в зависимост от заболяването, за което са показани. Лекарствените продукти за Есенциална хипертония – I10 ще се реимбурсират на 100 %. Същите лекарствени продукти, предписани за лечение на I11 - Хипертонична болест на сърцето, I12 - Хипертоничен бъбрек, I13 - Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, както и на други заболявания съгласно показанията, остават частично заплащани от НЗОК.

            Съгласно Приложение 3 към Решение № РД-НС-04-24-1 от 29-03-2016г. по чл.54, ал.9 и чл.59а, ал.6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa, в рецептурната книжка на хронично болния може да бъде активен само един от кодовете от рубриките I10, I11, I12 или І13.

С цел спазване на бюджетната дисциплина, предлагаме в информационната системата на НЗОК да се въведат контроли, които да не позволяват на ЗОЛ със заверени рецептурни книжки за хронично заболяване с МКБ кодове  - I11, I12 или І13 да се прекодират на код I10 - Есенциална хипертония, с цел получаване на лекарствени продукти с по-високо реимбурсно ниво.

 

Коментари