Публикация

Видове микробиологични изследвания за туберкулоза

Подходящи за изследване са клинични материали, представителни за локализацията на инфекцията и преценени от специалистВидове микробиологични изследвания за туберкулоза, осъществявани в НРЛ по туберкулоза:

 • Микробиологични изследвания за туберкулоза се извършват след компетентната преценка на лекар-специалист за необходимостта от този вид изследвания, както беше посочено по-горе и са безплатни за пациента.
 • Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Ziehl-Neelsen за киселинно устойчиви бактерии: изследват се всички видове клинични материали с изключение на урина и кръв.
 • Конвенционално културелно изследване за туберкулоза – на твърда хранителна среда: изследват се всички видове клинични материали с изключение на кръв.
 • Културелно изследване за туберкулоза – на течна хранителна среда с автоматизирана система: изследват се всички видове клинични материали с изключение на кръв.
 • Видова идентификация на микобактерии (клинично значими микобактерии), с молекулярен тест (PCR) чрез амплификация и хибридизация: Изследването се осъществява след изолиране на чиста бактериална култура.
 • Тест за лекарствена чувствителност към първи ред противотуберкулозни лекарства с автоматизирана система (фенотипен). Изследването се осъществява само след изолиран щам M. tuberculosis complex от клинична проба.
 • Тестове за определяне на лекарствена резистентност към първи и втори ред противотуберкулозни лекарства чрез молекулярен тест (PCR) с амплификация и хибридизация: Изследването се осъществява само от микроскопски положителна проба за куселинно устойчиви бактерии (КУБ) от дихателната система или от налична чиста култура M. tuberculosis complex.

Подходящи за изследване са клинични материали, представителни за локализацията на инфекцията и преценени от специалист: лекуващ лекар, фтизиатър, пулмолог, личен лекар и др. За осигуряване на оптимална микробиологична диагноза на туберкулозата, съобразена със стандартните оперативни процедури, е задължително, клиничните проби от пациента, постъпващи в лабораторията да отговарят на определени изисквания:

 • Пробата да е поставена в стерилен контейнер за еднократна употреба.
 • Пробата да е в достатъчно количество (3-5 мл).
 • Ако пробата е храчка – да се доставят три последователни дни, като поне една от пробите трябва да бъде т. нар. „първа сутрешна храчка” т.е. дадена от пациента сутрин след ставане и преди хранене.
 • В случаите на изследване с диагностична цел пробите да бъдат взети преди началото на противотуберкулозното лечение.
 • Вземането на специфичните материали да е осъществено от специалист напр. ликвор, синовиална, плеврална, перикардна течност, костен мозък и др.), като са спазени всички правила на асептиката.
 • Пробата да бъде придружена от съпроводително писмо (бележка, фиш, направление), съдържащо изписана ясно и четливо информация: лечебно заведение и лекар, изпращащ пробата; телефони за контакти с тях; трите имена на пациента; възраст; пол; дата на раждане; пълен адрес; телефон за контакти; диагноза; цел на изследването – за диагноза или проследяване; вида на изследването, което се иска; дата на вземане на материала и дата на изпращане в лабораторията.
 • Контейнери с нарушена цялост, с изтичащ материал, нестерилни, без съпроводително писмо не се приемат в лабораторията за изследване.

Основни изисквания при отделянето на храчка, предназначена за микробиологично изследване за туберкулоза:


 • Първа сутрешна храчка преди закуска, след хигиена на устната кухина (при наличие на протези – те се свалят предварително) се отхрачва в стерилен контейнер.
 • Храчката се отделя след закашляне, като стремежът е тя да бъде от дълбочината на трахео-бронхиалното дърво.
 • Пациентът допира отворения стерилен контейнер (с винтова капачка и широк отвор) до долната си устна и отхрачва внимателно в него, като внимава да не се разлива материал извън контейнера.
 • При индуцирана храчка, след инхалация с хипертоничен, солен разтвор в съпроводителното писмо, ясно и отчетливо да бъде отбелязано, че материалът е индуцирана храчка.
 • Храчката да бъде доставена в лабораторията по възможност след отделянето й. Ако това не може да бъде осъществено, допустимо е съхранение в хладилни условия от 4°C до 8 °C, но не повече от 48 часа.
 • Храчка за микробиологично изследване се изследва преди започване на противотуберкулозната терапия!
 • Слюнката не е подходяща за микробиологично изследване за туберкулоза и няма диагностична стойност при това заболяване. В микробиологичната лаборатория не се приемат неправилно взети, съхранени или транспортирани проби.

Видове материали за микробиологично изследване на туберкулозата

 • В зависимост от локализацията на туберкулозния процес и след преценката на лекар се изследват следните видове материали:
 • Материали от дихателната система: храчка; индуцирана храчка; бронхоалвеоларен лаваж, трахеален аспират, трансторакална аспирационна биопсия.
 • Материали от храносмилателната система: стомашни промивни води, фецес.
 • Материали от отделителната система: урина.
 • Материали от половата система: еякулат, менструална кръв, интраоперативни аспирати и тъканни проби.
 • Материали от кожа и меки тъкани: раневи секрети; тъканни частици от порезни рани и биопсия.
 • Материали от затворени кухини: плеврален пунктат, перикарден пунктат, ликвор, ставен пунктат, перитонеален пунктат, костен мозък.
 • Други материали: гной от студен абсцес, пунктат от лимфен възел, трупни материали 

" }-->

Коментари