Публикация

Прием на документи за дистанционно обучение по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

ФОЗ приема документи за дистанционно обучение по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”


Факултет „Обществено здраве“ при Медицински университет – Плевен получи акредитация за дистанционно обучение в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.  В тази  връзка срокът за  подаване  на документи на кандидати за специалността се удължава до 30 септември 2016 г. В магистърската програма могат да кандидатстват лица с магистърска степен по друга специалност /медицина, икономика и други/. Завършилите могат да прилагат придобитите знания и умения в областта на здравния мениджмънт във всички институции, ангажирани с проблемите на общественото здраве. Обучението е с продължителност  3 семестъра. Условия за кандидатстване: Придобита степен “магистър” със среден успех от дипломата не по-малък от “добър (4.00)”. Прием: платено обучение, дистанционна форма. Конкурсен изпит: устен изпит-интервю по социална медицина. Конкурсът за кандидатите, подали документи до 18 юли , е на 22 юли 2016 г. За подалите документи до 30 септември ще бъде определена допълнително дата за конкурса.


Коментари