Публикация

Здравната култура на учениците - фактор за ефективна промоция на здравето

.


В настоящата книга се разглеждат проблемите на здравната култура в контекста на промоция на здравето. Анализират се конкретни оригинални данни за здравната култура и поведение на ученици.

Анализът установява редица важни факти – висока честота на рисковите фактори от типа на хиподинамията, нерационално хранене, незадоволителна хигиена на устната кухина. Значителен процент от учениците не са слушали нито една беседа на здравна тема през годината, не са имали профилактичен преглед или са имали само по един профилактичен преглед. Това е тревожен факт и сигнал за неотложни действия на нашето училище, насочени към по-висока ангажираност и отговорност за здравето на учениците и за повишаване на тяхната здравна култура. Особено актуален нерешен проблем е липсата на активен интерес на педагозите към здравните проблеми на техните ученици.

            Всичко това поставя на преден план проблема за по-активна и целенасочена здравно-възпитателна дейност сред подрастващите контингенти и за нов тип ефективна координация на здравната и образователната система в тази насока. Това е наложително, тъй като в досегашната дейност по промоция на здравето и здравно възпитание сред подрастващите има елементи на случайност и неорганизираност, а също така няма изявено позитивно обществено отношение към тези важни проблеми на общественото здраве в нашата страна. 

Коментари