Публикация

МС предлага регистър на наркозависимите, включени в програми


Да бъде създадена служебна база данни на лицата, включени в програми за лечение на наркозависимост - това предвиждат промените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, одобрени от Министерския съвет.


Базата данни ще съдържа идентификационен код на лицето, което ще гарантира защита на неговите лични данни. Необходимите средства за финансирането на регистъра могат да бъдат осигурени в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г., съобщава правителствената информационна служба.


Чрез законопроекта се уточняват механизмите за създаване на общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове. Предвижда се и реално участие на представители на организации, различни от държавните институции, в работата на Националния съвет по наркотични вещества.


Контролът върху лечението на наркозависимите ще се осъществява от Националния център по наркомании, подпомаган от инспекторите към регионалните центрове по здравеопазване.


Забранява се засяването и отглеждането на всички растения от рода на конопа. Конкретизират се и разпоредбите, засягащи контролирането на вноса на коноп и семена от коноп, непредназначени за посев, осъществяван от Министерството на земеделието и храните.


Под контрол на закона се включват нови вещества и растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина поради вредния ефект и злоупотребата с тях.


С промените се обособяват трите основни режима при издаване на лицензи за дейности по закона - лицензи за производство и търговия на едро; за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества; за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели. Досега редът, по който се извършва лицензионният режим, бе разписан в подзаконови нормативни актове.


Намалява се с два месеца (до 3 месеца) срокът на съхраняване на наркотични вещества от наследниците на складовите наличности от наркотични вещества и прекурсори до предоставянето им на лица, притежаващи лиценз.


Конкретизира се и забраната за рекламиране на наркотичните вещества и растенията, както и на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.

Коментари