Публикация

Излезе годишният доклад за дейността на ИАЛ през 2015 г.

.


Излезе годишният доклад за дейността на Изпълнителната агенция по лекарствата през 2015 г. Той съдържа:

Въведение / 7

2. Резултати / 7

2.1 Разрешаване за употреба на лекарствени продукти / 7

2.2 Надзор на пазара на лекарствени продукти и медицински изделия / 9

2.3 Контрол и инспекции / 12

2.4 Анализи на лекарствените продукти / 15

2.5 Фармакопейни дейности / 17

2.6 Проследяване на лекарствената безопасност / 18

2.7 Клинични изпитвания / 19

2.8 Неинтервенционални проучвания / 23

2.9 Лекарствена информация /23

2.10 Контрол на трансфузионната система / 26

2.11 Специализирани комисии към изпълнителния директор на иал / 30

3. Финансови резултати / 30

4. Административно обслужване / 31

5. Процедури за възлагане на обществени поръчки / 32

6. Правно осигуряване / 32

7. Управление на човешките ресурси / 33

8. Интегрирана система за управление / 34

9. Информационни технологии / 35

10. Проекти / 36

11. Международно сътрудничество / 37

12. Предоставяне на информация на обществеността и комуникации / 38

13. Анекси / 39

13.1 Структура на ИАЛ / 39

13.2 История на ИАЛ / 40

Целият доклад можете да намерите в прикачения по-долу файл.

Прикачени файлове

Доклад за дейността на ИАЛ през 20...

Коментари