Излезе годишният доклад за дейността на ИАЛ през 2015 г.
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лекарствата
Институция
Излезе годишният доклад за дейността на ИАЛ през 2015 г.

Излезе годишният доклад за дейността на ИАЛ през 2015 г.

.

Излезе годишният доклад за дейността на Изпълнителната агенция по лекарствата през 2015 г. Той съдържа:

Въведение / 7

2. Резултати / 7

2.1 Разрешаване за употреба на лекарствени продукти / 7

2.2 Надзор на пазара на лекарствени продукти и медицински изделия / 9

2.3 Контрол и инспекции / 12

2.4 Анализи на лекарствените продукти / 15

2.5 Фармакопейни дейности / 17

2.6 Проследяване на лекарствената безопасност / 18

2.7 Клинични изпитвания / 19

2.8 Неинтервенционални проучвания / 23

2.9 Лекарствена информация /23

2.10 Контрол на трансфузионната система / 26

2.11 Специализирани комисии към изпълнителния директор на иал / 30

3. Финансови резултати / 30

4. Административно обслужване / 31

5. Процедури за възлагане на обществени поръчки / 32

6. Правно осигуряване / 32

7. Управление на човешките ресурси / 33

8. Интегрирана система за управление / 34

9. Информационни технологии / 35

10. Проекти / 36

11. Международно сътрудничество / 37

12. Предоставяне на информация на обществеността и комуникации / 38

13. Анекси / 39

13.1 Структура на ИАЛ / 39

13.2 История на ИАЛ / 40

Целият доклад можете да намерите в прикачения по-долу файл.

Прикачени файлове

Доклад за дейността на ИАЛ през 20...

Мнения