Публикация

БЧК и МЗ с договор за сътрудничество


Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев и председателят на БЧК Христо Григоров подписаха споразумение за сътрудничество.

Споразумението визира следните области: превенция на социалнозначими заболявания; подпомагане на децата в риск и лицата в неравностойно социално положение; реализиране на съвместни програми за следдипломно обучение на специалистите по здравни грижи; съвместно разработване на програма за обучение на спешни медицински помощници за подобряване квалификацията на немедицинския персонал; доразвиване на механизмите за предоставяне на доболнична медицинска помощ.

Двете институции ще си взаимодействат и при инциденти в планините, които налагат оказване на неотложна помощ от ПСС при БЧК и от медицински екипи, ще координират действията си в случай на бедствия, аварии, катастрофи и кризисни ситуации в съответствие с действащото законодателство, ще участват при изготвянето на нормативни актове и програми за промоция на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, обучение на населението за оказването на първа помощ, повишаване на здравната култура и др.

Коментари