Публикация

ЕС набира проекти в областта на здравето


Процедурата за кандидатстване по „Втора програма за действие на Общността в областта на здравето” за тази година започна. Тя беше обявена официално в края на миналата година от Европейската комисия.

По програмата могат да кандидатстват неправителствени организации, университети, държавни администрации, обществени и частни изследователски институти и други.

Общата сума по програмата за 2010 г. е 47,1 млн. евро. С тези средства ще се финансират проекти, конференции, съвместни действия и специализирани мрежи.

Максималният размер на средствата, които бенефициентите могат да получат, е 60% от стойността на предложенията им.

Основните направления за финансиране са насърчаването на остаряването в добро здраве и поддържането му през целия живот, борба със заплахите за здравето и подкрепата на динамични и новаторски здравни системи.

В тези сфери се включват теми като връзката между доброто здравословно състояние на населението и икономическата продуктивност и просперитет; качество на здравеопазването и безопасност на пациентите; устойчивост на здравните системи пред предизвикателства като застаряващото население; неравнопоставеност в здравеопазването в и между държавите-членки; здравна сигурност — наблюдение и реагиране към заплахите за здравето; здравето в световен мащаб; изменение на климата; здравна информация на равнище ЕС.

Крайният срок за кандидатстване по всяка покана е 12 март 2010 г.

Цялата информация за изискванията, подбора и критериите за участие в дейностите по програмата могат да се намерят на интернет страницата на Изпълнителната агенция за здравеопазване на ЕС: http://ec.europa.eu/eahcBG C 313/16 или в Официален вестник на Европейския съюз от 22.12.2009.

Коментари