Публикация

Модерна апаратура за лъчелечение пази здравите органи (ВИДЕО)

В екипите в Клиниката по лъчелечение в СБАЛ по Онкология са включени и по-млади специалисти, обучавани в дългосрочни специализации в големи американски и европейски центрове по лъчелечение и курсове на Европейската асоциация по лъчелечение и клинична онкология


Най-голямата Клиника по лъчелечение в страната е основана през 1956 година. В нея са работили някои от водещите български лъчетерапевти, като проф.  Сахатчиев, проф. Мушмов, проф. Пандова.

В структурата на Клиниката по влизат: Радиологично отделение, Отделение по перкутанно лъчелечение, Отделение по брахитерапия, Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита без легла, в които се лекуват 2500 болни годишно.

В звеното работят около 65 души персонал. Медицинският състав от лекари и медицински физици извършва висококвалифицирана диагностична и лечебна дейност, измервания и изчисления и голяма част от тях са водещи за съответните направления в онкологията, лъчелечението и медицинската физика у нас.

Има осигурена приемственост чрез изграждане на екипи, в които са включени и по-млади специалисти, обучавани в дългосрочни специализации в големи американски и европейски центрове по лъчелечение и курсове на Европейската асоциация по лъчелечение и клинична онкология.

Звеното разполага с модерна апаратура от най-ново поколение:

  • Апарат за компютърна томография, на който се започва лечебното планиране;
  • Магнитен резонанс, на който се диагностицират около 20% от болните;
  • Планиращата система - сърцето на всяка лъчетерапевтична клиника;
  • Три нови линейни ускорителя и един, който работи от 2001 година;
  • Апарат за томотерапия.
" }-->

Коментари