Публикация

МЗ ще предоставя свои помещения на болниците

Според промени в Наредба 49 на територията на лечебни заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, извън площите, предназначени за лечебни и диагностични дейности, може да се разполагат и заведения за хранене, които да обслужват персонала, пациентите и техните придружители.


Министерството на здравеопазването ще предоставя помещения от свои административни сгради на болниците. Това става ясно от промени, готвени от МЗ, в Наредба 49 от 2010 г. В документа са регламентирани основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

Причините, налагащи направеното предложение, са свързани със съществуването на имоти на Министерството на здравеопазването и негови структури, които не се използват изцяло съгласно тяхното предназначение, и които биха могли да бъдат предоставени за осъществяването на лечебна дейност. Според МЗ целта на промяната и очакваният резултат от нейното прилагане е осигуряване на оптимално и рационално използване на наличните към момента сгради и помещения, които не се използват съгласно предназначението им, създаване на условия за доброто им стопанисване и целесъобразното разходване на средства за издръжката им.

В проекта се предлага и да се допусне възможността на територията на лечебни заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, извън площите, предназначени за лечебни и диагностични дейности, да се разполагат и заведения за хранене, които да обслужват персонала, пациентите и техните придружители. Предложението е мотивирано от задължителния 24-часов режим на работа на лечебните заведения за болнична помощ, както и от въведените от тази година амбулаторни процедури, които замениха редица клинични пътеки. При амбулаторните процедури пациентите не се хоспитализират и лечебното заведение не е задължено да им осигури храна за времето на престоя. Според МЗ с предложението се цели да се създадат предпоставки за добри битови условия и пълноценно хранене, както на персонала на лечебните заведения, така и на пациентите и техните придружители, за които не е осигурена храна, без да е необходимо да напускат територията на лечебното заведение.

Промените в Наредбата и мотивите към тях можете да видите в прикачените файлове. 

" }-->

Прикачени файлове

nar_izm_49.pdf
motivi_nid_nar_49.pdf

Коментари