Публикация

Грипни вируси и RSV - обзор на сезон 2015/2016 Г.

Грипните вируси и RSV са с водеща роля при острите респираторни инфекции през сезон СЕЗОН 2015/2016 Г.Анализ на резултатите от вирусологичните изследвания и особеностите в клиничното протичане на инфекциите с грипни вируси и респираторно-синцитиален вирус (RSV) при хоспитализирани пациенти през сезон 2015/2016 г. - това бе темата на презентация, представена на Х-ия национален конгрес на Българското дружество по инфекциозни болести, който се проведе на 6.10 - 8.10 в НДК, София. Следва резюме на презентацията:

ГРИПНИ ВИРУСИ И RSV - ВОДЕЩА РОЛЯ ПРИ ОСТРИТЕ РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ ПРЕЗ СЕЗОН 2015/2016 Г.

И.Иванов, С.Ангелова, И.Георгиева,  А.Мангъров, Т.Червенякова, Н.Корсун 

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”, София; Meдицински Университет - София

 Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ”, НЦЗПБ, София

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Вирусните респираторни инфекции са причина за голям брой заболявания и хоспитализации при лица от всяка възраст. Целта на това проучване бе да се анализират резултатите от вирусологичните изследвания и особеностите в клиничното протичане на инфекциите с грипни вируси и респираторно-синцитиален вирус (RSV) при хоспитализирани пациенти през сезон 2015/2016 г.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: През периода декември 2015 г. – март 2016 г. за грипни вируси тип А и В бяха тествани общо 199 клинични проби (назофарингеални смивове) от пациенти, хоспитализирани в СБАЛИПБ „Проф.Ив.Киров”, София. Всички изследвани пациенти бяха с тежко протичащи грипоподобни заболявания и/или с усложнения. Доказването и типирането/ субтипирането на грипни вируси бе извършвано с метода  Real Time RT-PCR. Пробите на децата на възраст под 5 год. бяха тествани също за RSV чрез индивидуални Real Time RT-PCR реакции.

РЕЗУЛТАТИ: Общо 81 (41%) проби бяха положителни за грипни вируси: 46 - за пандемичния вирус А(Н1N1)pdm09, 24 – за тип В и 11 - за  вируси от субтип А(Н3N2). Сред проучените 74 пациента с усложнения от страна на ЦНС (оток на мозъка, менингит, енцефалит, енцефалопатия), при при 21 (30%) бе доказан вирус А(Н1N1)pdm09, а при 14 (20%) – вирус тип В. Сред изследваните по отношение на вирусите на ОРЗ 74 деца, RSV беше доказан при 17 (23%) деца. По-голяма част от тях бяха с прояви на инфекция на долни дихателни пътища. Сравнени бяха клиничните прояви при пациенти с лабораторно потвърдена вирусна инфекция с тези, които са отрицателни за тестваните респираторни вируси.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: През сезон 2015/2016 г. грипните вируси А(Н1N1)pdm09 и В бяха преобладаващи причинители на тежко протичащи или усложнени респираторни заболявания, изискващи болнично лечение. Сред децата на възраст под 5 год. RSV беше водещ етиологичен агент, отговорен за протрахиран ход на заболяването и бавно възстановяване.


INFLUENZA VIRUSES AND RSV – A LEADING ROLE IN ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS DURING THE 2015/2016 SEASON

Ivanov I.1, S.Angelova2, I.Georgieva2,  A.Mangarov1, T.Tcherveniakova1, N.Korsun2, 

1Infectious hospital (SBALIPB) „Prof. Ivan Kirov”, Sofia; Medical University - Sofia

 2National Reference Laboratory „Influenza and ARD”, NCIPD, Sofia

ABSTRACT

INTRODUCTION: Viral respiratory infections cause a huge number of diseases and hospitalizations among persons of all ages. The aim of this study was to analyze results of virological investigations and features in clinical course of infections with influenza viruses and respiratory-syncytial virus in hospitalized patients during the 2015/2016 season.

MATERIALS AND METHODS: For the period from December 2015 to April 2016 a total of 199 clinical specimens (nasopharyngeal swabs) of patients hospitalized in SBALIPB „Prof. Ivan Kirov”, Sofia were tested for influenza type A and type B viruses. All the patients had severe influenza-like symptoms and some of them developed complications. Detection and typing/ subtyping of influenza viruses were carried out using method Real Time RT-PCR. Specimens of children below 5 years of age were also tested for RSV using individual Real Time RT-PCR reactions. 

RESULTS: A total 81 (41%) specimens have tested positive for influenza viruses: 46 – positive for subtype A(H1N1)pdm09 virus, 24 positive for type B vius and 11 – positive for virus A(H3N2). Among 74 studied patients with CNS complications (oedema cerebri, meningitis, encephalitis, encephalopathy), A(H1N1)pmd09 virus was detected in 21 (30%) patients, and type B was detected in 14 (20%) patients. Among 74 children tested for respiratory viruses, there were 17 (23%) positive for RSV. Most of them developed symptoms of infection of the lower respiratory tract. Clinical manifestations in patients with laboratory-confirmed viral infection were compared with those that were negative for respiratory viruses.

CONCLUSION: During the 2015/2016 season influenza A(H1N1)pmd09 and type B viruses were the predominant cause of severe or complicated respiratory diseases requiring hospitalization. Among children below 5 years of age RSV was the main etiological agent, causing prolonged disease and slow recovery.

Коментари