Публикация

Създават Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна помощ

Центърът ще се финансира от Министерството на здравеопазването. Той ще провежда обучение на обучители в областта на спешна медицинска помощ, продължаващо медицинско обучение и др.


Министерството на здравеопазването планира създаването на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Това става ясно от проект на правилник за устройството и дейността на центъра, публикуван на интернет страницата на ведомството.

Центърът ще разработва програми, учебни, методически и информационни материали и ще организира и провежда първоначално и периодично обучение на постъпващите на работа в Центровете за спешна медицинска помощ. В него ще се организира също така обучението и на работещите в ЦСМП и в лечебните заведения в областта на спешната медицинска помощ. Предвижда се да се организира и провежда обучение на обучители в областта на спешна медицинска помощ, продължаващо медицинско обучение, обучение за използване на информационно-комуникационни технологии в процеса на управление и по управление и координация на медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

На центъра се възлага още да поддържа база данни с информация за местата за обучение, за обучителите и издадените сертификати. Неговите служители ще се занимават с разработването на методики за оценка на компетентностите на персонала в центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения на лечебните заведения, консултиране на ръководителите на ЦСМП по отношение на дейностите по непрекъснато обучение на работното място и оценка на компетентностите на персонала в спешните центове.

Обученията ще се провеждат на място в центъра и в определени бази за обучение в университетски болници, ЦСМП, получили положителна акредитационна оценка и центрове за професионално обучение. За проведеното обучение центърът ще издава сертификат.

Предвижда се центърът да се ръководи от директор на трудов договор, който се назначава въз основа на конкурс по Кодекса на труда и ще се атестира на всеки три години. Директорът трябва да е лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно- квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт. Общата численост на персонала в центъра е 5 щатни бройки.

Разходите за създаването и осъществяването на дейността на центъра ще са за сметка на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването.

Прикачени файлове

motivi.pdf
proekt-pravilnik_nts-smp.pdf

Коментари