Публикация

РЕГЛАМЕНТИРА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

С промените се прави изменение на Закона за здравето, с което продължаващото медицинско обучение става задължително за медицинските специалисти


На заседанието си на 12 октомври 2016 г. Правителството одобри промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и предлага на Народното събрание да ги приеме, съобщи правителствената служба.  

С измененията се регламентира професионалното развитие на специалистите по здравни грижи като се гарантират поддържането, повишаването и разширяването на теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи. Професионалното развитие ще се отразява в квалификационни нива, които ще удостоверяват придобити знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение или придобита специалност в системата на здравеопазването за период от пет години.

 С промените се прави изменение и на Закона за здравето, с което продължаващото медицинско обучение става задължително за медицинските специалисти, а контролът за това се възлага на съответните съсловни организации.

 В регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи са вписани 23 433 медицински сестри, 3232 акушерки, 918 рехабилитатори, 2515 медицински лаборанти, 991 рентгенови лаборанти, 1912 фелдшери, 1 ортопедичен техник и 30 масажисти в работоспособна възраст, които са потенциални участници в продължаващото обучение.

Решението е мотивирано с развитието на медицинската наука и технологии, които поставят високи изисквания към квалификацията на медицинските специалисти.

Коментари

Също и малко правна помощ и професионални съвети относно застраховки , ТЕЛК и т. н., когато човек пострада внезапно и загуби трудоспособност . Как да си помогнем?Благодаря.

Моля, да давате на потребителите на Вашата услуга информация за санаториално лечение , рехабилитация и долекуване . Хубаво би било , ако имаме повече съвети , дискусии и помощ при ползването на санаториалното лечение в България- условия , / талони , НОИ , ЛИЧНИ ЛЕКАРИ/,документи , срокове , какво предлагат , как да се възползваме , за да си помогнем в грижата за здравето! Благодаря.