Публикация

МЗ раздели на две клиничната пътека за диагностика и лечение на туморни заболявания на кожата и лигавиците

Според предложени от МЗ промени в Наредба № 2 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, се разширява обхватът част от клиничните пътеки.


Някои от дейностите, заложени в клиничните пътеки (КП) ще могат да се осъществяват в лечебни заведения с по-ниско ниво на компетентност от тази, която е регламентирана към момента. Това става ясно от предложение за промени в Наредба № 2 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, които са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. В мотивите към документа е записано, че такава възможност се дава на определени дейности в условията на спешност до осигуряване на специализиран транспорт (КПр-3, КП-182, КП-187, КП-189, КП-191).

Разширява се също така обхватът на медицински специалности за осъществяването на определени или всички медицински дейности по дадени амбулаторни процедури или клинични пътеки. Най-съществените изменения са свързани с разширяване обхвата на клиничните пътеки, осъществявани от специалисти по детска хирургия. (АП-4, КП-43, КП-137, КП-138, КП-140, КП-189, КП-191, КП-226, КП-228, КП-229). В мотивите е записано, че това се прави с цел  подобряване на достъпа на децата до специализирана хирургична помощ и осигуряване на по-пълноценна медицинска грижа от повече специалисти.

Разширява се обхватът на състоянията, които могат да се лекуват по КП-111 "Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст ". Става въпрос за отклонения от нормата, открити при изследване функцията на щитовидната жлеза и други ендокринни жлези, а също така отклонения от нормата, открити при изследване на ликвор. (R94.6, R94.7, R83.1)

Подобряват се диагностичните и терапевтичните възможности за лечение на определени заболявания чрез допълване на основните диагностични, терапевтични иинтервенционални процедури с нови такива (АП-15, АП-26, КП-85, КП-117, КП-162, КП-175). Прецизират се стойностите на конкретни диагностични показатели, които са критерии за включване на пациентите за лечение по определени амбулаторни процедури, или се допълват нови клинико-лабораторни отклонения като условие за диагностика и лечение по определени клинични пътеки, което допринася за разширяване на групата пациенти, които ще се ползват от тази възможност (АП-16, КП-71). Прецизират се основни терапевтични процедури чрез отпадане на някои кодове от амбулаторни процедури, касаещи пациенти в тежко състояние, като същите се включват  в клинични пътеки, чрез което се създават възможности за медицинска грижа с необходимия обхват и продължителност на болничния престой в тези случаи (АП-22 и КП 222; от АП 23 в КП 219). Прецизират се текстове, свързани с допълнителни условия за обективна оценка на контрола на здравното състояние на пациентите в лечебния процес, с което се постигат практически по-реалистични и изпълними условия от медицинска гледна точка за лечебните заведения (КП-43; КП-69; КП-71; КП-73; КП-75).

Клинична пътека 199 се разделя на две клинични пътеки, като се създава КП-199 а. Така диагностиката и лечението на туморните заболявания на кожата и лигавиците, в зависимост от това дали са доброкачествени или злокачествени, попадат в една от двете. КП-199а включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на пациенти с доброкачествени новообразувания на кожата, налагащи оперативно лечение. От МЗ заявяват, че с това разделяне се прецизират изискванията към лечението на злокачествените тумори, като се добавя условието за наличие на решение на клинична онкологична комисия за пациентите, подлежащи на хирургично лечение.

Пълният списък на промените вижте в прикачените файлове. 

Прикачени файлове

motivi-proekt_naredba_2_paket_izme...
proekt_naredba_2_paket_izmenenie.pdf

Коментари